VVM-screeningsafgørelse for skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 850, Gram Ejerlav, Gram, beliggende ved Slotsvej, 6510 Gram

Haderslev Kommune har den 14. februar 2024 modtaget VVM-ansøgning for skovrejsningsprojekt på matrikel nr. 850, Gram Ejerlav, Gram.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikklima@haderslev.dk


Titel
Type
VVM-screeningsafgørelse for skovrejsningsprojekt på matr.nr. 850 Gram Eejerlav, Gram
pdf
Bilag 1- VVM-screening ansøgning for skovrejsning
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 24.06.2024
Klagefrist: 22.07.2024