Menu

Vær opmærksom på hvilke oplysninger du deler

Når du lægger høringssvar op i Høringsportalen er dit svar omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt, og vil blive vist offentligt sammen med høringsmaterialet i høringsperioden, ligesom det vil ligge sammen med afgørelsen, når den er truffet.Du er selv ansvarlig for indholdet i dit høringssvar. Derfor skal du være opmærksom på, om du skriver fortrolige og/eller følsomme personoplysninger i dit høringssvar. Hvis denne type oplysninger er vigtige at få med i høringssvaret, kan du vælge at skjule dit svar, så det kun er fagpersonen i kommunen, der kan læse det.


Hvad er fortrolige og følsomme personoplysninger?

Fortrolige oplysninger

Fortrolige oplysninger er en særlig kategori af oplysninger, der ikke nævnes udtrykkeligt i databeskyttelsesreglerne, men hvor særlige beskyttelsesbehov kan have betydning ved anvendelsen af databeskyttelsesreglerne. Fortrolige oplysninger vil endvidere ofte være underlagt særregulering i anden lovgivning. Personnummer (CPR-nummer) er en fortrolig oplysning, der er særskilt reguleret i databeskyttelsesloven.

Ikke-følsomme personoplysninger kan i visse situationer være fortrolige. Det gælder efter omstændighederne oplysninger om indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold. Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold, herunder for oplysninger om for eksempel selvmordsforsøg og ulykkestilfælde. Oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, og som ikke kan nægtes udleveret efter offentlighedsloven, vil ikke være af fortrolig karakter. Det gælder f.eks. oplysninger af rent objektiv karakter, såsom oplysninger om udstedelse af pas, kørekort, jagttegn osv.


Følsomme personoplysninger

Følsomme oplysninger er oplysninger om:

• Race og etnisk oprindelse

• Politisk overbevisning

• Religiøs eller filosofisk overbevisning

• Fagforeningsmæssige tilhørsforhold

• Genetiske data

• Biometriske data med henblik på entydig identifikation

• Helbredsoplysninger

• Seksuelle forhold eller seksuel orientering


Kun de oplysninger, der er nævnt ovenfor, er følsomme personoplysninger.


Kilde: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/grundlaeggende-begreber-/hvad-er-personoplysninger

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når du offentliggør dit høringssvar, behandler Haderslev Kommune personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlige for.

Følgende personoplysninger behandles om dig: almindelige personoplysninger.

Personoplysningerne vil som udgangspunkt blive opbevaret i 5 år, efter sagen er færdigbehandlet, medmindre andet følger af gældende lovgivning.


Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan skrive til databeskyttelsesrådgiveren fra din digitale postkasse på borger.dk. Her vælger du databeskyttelsesrådgiver som modtager.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til:

• at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine data

• indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig

• at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger

• berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personoplysninger.


Du har ret til at indgive en klage over Haderslev Kommunes behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Adressen er:


Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K.

mail: dt@datatilsynet.dk