VVM-screeningsafgørelse for skovrejsning på Fælledvej 1, 6500 Vojens, matr. nr. 20, Koldsnap, Nustrup

Haderslev Kommune har den 13. maj 2024 modtaget VVM-ansøgning for skovrejsning på Fælledvej 1, 6500 Vojens, matr. nr. 20, Koldsnap, Nustrup

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikklima@haderslev.dk


Titel
Type
VVM-screeningsafgørelse for skovrejsningsprojekt på Fælledvej 1, 6500 Vojens, matr.nr. 20, Koldsnap, Nustrup
pdf
Bilag 1_VVM screening ansøgning for skovrejsning på Fælledvej 1
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 21.06.2024
Klagefrist: 19.07.2024