VVM – Screeningsafgørelse for skovrejsning Galstedvej 20, 6541 Bevtoft

Haderslev Kommune har den 5. juni 2024 modtaget VVM-ansøgning for skovrejsning på matrikel 547 Bevtoft Ejerlav, Bevtoft, beliggende Galstedvej 20, 6541 Bevtoft.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikklima@haderslev.dk


Titel
Type
VVM Screeningsafgørelse - Galstedvej 20, 6541 Bevtoft
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 20.06.2024
Klagefrist: 18.07.2024