Tilladelse til vandløbsrestaurering og regulering af dræn ved Fovs Å i vådområdeprojekt Tågerup Enge.docx

Kolding Kommune er projektejer og bygherre på et kommende vådområde ved Fovs Å, Tågerup Enge.
Vådområdeprojektets formål er at fjerne kvælstof, således at kvælstofbelastningen til Vadehavet reduceres. Som en del af vådområdeprojektet udføres vandløbsrestaureringen med formål om at forbedre miljøtilstanden i Fovs Å, der i dag ikke opfylder miljømålet om god økologisk tilstand.

En lille del af det sydvestlige hjørne af projektområdet er beliggende i Haderslev Kommune, og her er Haderslev Kommune vandløbsmyndighed. Her er en 134m strækning af Fovs Å i regulativets st. 12334-12468.

Denne tilladelse omhandler vandløbsrestaurering af Fovs Å, samt reguleringen af dræn i det kommende vådområde ved Tågerup Enge, Fovs Å. Arbejderne kræver godkendelse efter vandløbsloven, samt vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 10. Fovs Å er registreret som § 3 beskyttet vandløb og tilladelsen omhandler derfor også dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 8. april til og med 3. juni 2021 og i en supplerende høring i perioden fra den fra den 11. juni til og med den 25. juni 2021.

Der henvises til dette fremlagte høringsmateriale for begge høringsperioder, som igen er tilgængeligt på Kolding kommunes hjemmeside under Forside > Borger >"Høringer, afgørelser, planer" https://www.kolding.dk/borger/horinger-afgorelser-planer/


Titel
Type
Tilladelse til vandløbsrestaurering og regulering af dræn ved Fovs Å i vådområdeprojekt Tågerup Enge
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 30.06.2021
Klagefrist: 28.07.2021