Høring af kommuneplantillæg 19-2017 og lokalplan 10-48 Centerområde ved Vinkelvej, Haderslev

Haderslev Byråd godkendte den 31. maj 2021 forslag til kommuneplantillæg 19-2017, Centerområde Vinkelvej og forslag til lokalplan 10-48, Centerområde ved Vinkelvej, Haderslev, som hermed sendes i offentlig høring i 8 uger.

Planområdet er beliggende ved Vinkelvej i Haderslev. Området er på ca. 18.900 m2.

Indhold
Kommuneplantillæg 19-2017 og lokalplan 10-48 er udarbejdet, fordi Haderslev Kommune ønsker at omdanne planområdet til et centerområde. Planerne åbner mulighed for at der kan etableres op til 8.000 m2 ny bebyggelse til centerformål, herunder detailhandel i form af udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer, service- og oplevelseserhverv samt kontorer og liberale erhverv.
Der åbnes ligeledes mulighed for at etablere fire butikker til udvalgsvarer på mellem 750 m2 og 3.000 m2.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøvurdering iht. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25.06.2020, § 8 pkt. 3, jævnfør stk. 2 og det er vurderet, at planen ikke medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

De fremlagte planforslag
Du kan se forslag til kommuneplantillægget via dette link: https://dokument.plandata.dk/12_10762071_1622706697965.pdf

Du kan se lokalplanforslaget via dette link: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdokument.plandata.dk%2F20_10808969_1622547093830.pdf&data=04%7C01%7Cgerds%40haderslev.dk%7C8298d74a9c6249dc058d08d924f20f20%7C8e54772249734f1db42fd83ff3374932%7C0%7C0%7C637581444312005396%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d5nAkVuGPP7paA%2FlhWGsPpn2e7DTh%2BcHAVt%2BpGFreCg%3D&reserved=0

 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 03.06.2021
Høringsfrist: 30.07.2021

Kommentar på høring

METTE GEJL
01.07.2021, kl. 09:29
Kommentar omkring byggehøjde er indsendt pr mail
METTE
13.07.2021, kl. 13:17
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev | Sagsnr.: 21/6411-8.1.5

Museet har noteret, at vores udtalelse er i lokalplanforslaget og har ingen yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

METTE SØRENSEN
MUSEUMSINSPEKTØR
D +45 65 37 08 32| M +45 21 66 92 64
MESR@MSJ.DK

MUSEUM SØNDERJYLLAND
VIDEN & SAMLINGER | ARKÆOLOGI


DALGADE 7| DK-6100 - HADERSLEV
T +45 65 37 08 01

+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.