Offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Haderslev Kommune samt tilhørende miljørapport og miljøscreeningsnotat for planforslaget

Haderslev Byråd godkendte den 30. marts 2021 forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Haderslev Kommune, som hermed sendes i offentlig høring i 8 uger. Du kan indgive dit høringssvar ved at oprette din kommentar nedenfor.
Planforslaget omfatter hele kommunen.

Indhold
Planforslaget er udarbejdet på baggrund af Planstrategi 2019.
Kommuneplanen er digital og udarbejdet som en hjemmeside (https://kommuneplan2021.haderslev.dk/)

Herudover annonceres planforslaget på kommunens hjemmeside - https://www.haderslev.dk/udvikling/forslag-til-kommuneplan-2021-2033/
Her kan du læse mere om forslaget og digitale borgermøder.

Planen kan også ses på Plandatas hjemmeside - https://dokument.plandata.dk/11_9719224_1620059736733.pdf

Miljøvurdering
Jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommuneplanrevisionens ændringer vurderes nærmere. Der er udarbejdet en vurdering og miljørapport for den fælles kommuneplan for Trekantområdet. I rapporten er medtaget vurdering af nye byudviklingsarealer og de øvrige justerede arealudlæg, der er sket overvejende for udpegninger i det åbne land (natur, landskab mv.). Begrundelsen for at udarbejde en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021-33 er, at planforslaget udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, samt at planforslagets rammer og retningslinjer omfatter hele kommunens geografiske areal. Miljørapporten sendes i offentlig høring sammen med planforslaget.

Du kan se forslag til miljørapporten nedenfor:
Der er herudover udarbejdet en miljøscreening for den lokale del af kommuneplanen for Haderslev Kommune. Rapporten omfatter de ændringer, som ikke allerede er varetaget i den miljørapport, der følger Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet. Miljøscreeningen konkluderer, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af den lokalt gældende del.

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 for Haderslev Kommunes lokale del bygger i væsentligt omfang på den gældende Kommuneplan 2017-2029. En gennemgang har vist, at der er foretaget følgende ændringer i plangrundlaget:
• Planens hovedstruktur og redegørelse er opdateret med udgangspunkt i aktuelle nye data samt fokusområder i planstrategien og er tilpasset statslige og regionale planer, samt ændret lovgivning.
• Der er tilføjet en ny lokal retningslinje for udvikling i landsbyer, krav om visualisering i kystlandskabet samt oversvømmelse og erosion, og foretaget justering af retningslinjer for bymønster, detailhandelsområder, bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper samt minimumskoter for byggeri, jf. Bilag A, hvoraf nogle af retningslinjerne er overført til kommuneplanens lokale del.
• Herudover er også temaerne for kulturhistoriske værdier, stilleområder, forbrændings- og deponeringsanlæg, husdyrbrug og udflytning af driftsbygninger overført til kommuneplanens lokale del, og der er foretaget mindre tekstmæssige tilretninger af disse. Samtidig udgår retningslinjerne for kolonihaver, grønne og aktive byer, nye boliger i landsbyer, nye boliger og bevaringsværdi i Haderslev Kommune samt lokalplanlægning for bæredygtigt bymiljø af planlægningen, fordi de enten ikke er relevante, eller fordi de erstattes af nye retningslinjer.
• Desuden er der foretaget opdatering ved konsekvensrettelser med indarbejdelse af vedtagne tillæg til Kommuneplan 2017-2029 i rammerne og den øvrige del af kommuneplanen.

Miljøscreening af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 – Haderslev Kommunes lokale del i forhold til det gældende plangrundlag viser, at der ikke er behov for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne og -påvirkningerne. På baggrund af screeningen vurderes det, at planforslaget ikke har væsentlig påvirkning på de miljøparametre, som indgår i screeningen. Screeningen af planen viser ingen væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er ikke emner, der bør undersøges nærmere.
Set i forhold til den samlede kommuneplan er der tale om mindre ændringer, der primært har karakter af opdatering og tilpasning. Samlet vurderes det, at forslaget til kommuneplanens lokale del ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. I screeningsafgørelsen er der desuden lagt vægt på
• planens karakteristika og overordnede karakter
• at planen ikke påvirker et Natura 2000-område
• at planen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning (landsplanlægningen, vandområdeplaner, Natura 2000-planer, den regionale råstofplan og planstrategien).

Kommuneplanen fastlægger på overordnet niveau mål, retningslinjer og rammer for bl.a. den fysiske udvikling i kommunen. Derfor skal kommuneplanforslag også vurderes på dette overordnede niveau. Dette medfører, at vurderingen således koncentrerer sig om generelle vurderinger af forhold, der kan have en indvirkning på miljøet, og hvilke afværgeforanstaltninger det bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægning af f.eks. infrastruktur eller byudvikling.
Klagevejledning findes i planen.


Titel
Type
Miljøscreeningsnotat - miljøvurdering af Kommuneplan 2021-2033 Haderslev Kommunes lokale del
PDF
Miljørapport Trekantområdets Fælles KP21
PDF
Afgørelse om behovet for udarbejdelse af miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Haderslev Kommune - lokale del -
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 04.05.2021
Høringsfrist: 30.06.2021

Kommentar på høring

KNUD DAMGAARD
10.05.2021, kl. 10:03
Der afgives høringssvar på vegne af Christian Buch Jeppesen, Øsby Næsvej 173, Haderslev.

Høringssvaret findes i vedhæftede fil hvor der er et bilag med en fuldmagt.
HENRIK
31.05.2021, kl. 21:02
Vedr. ønske om privat bolig på Vandværksvej 4, Arnum, 6510 Gram.
I forbindelse med salg af ovennævnte grund har interesseret køber ønske om opførelse af privat bolig.
Det er oplyst: "Området er i dag udlagt til daginstitution. En forespørgsel hos Børn og Ungeforvaltningen giver, at der ikke er planer om at udnytte området til daginstitution. Men da Kommuneplan 2021-2033 lige nu er i høring, er der mulighed for, at ejeren kan lave et
høringssvar, hvori man ønsker at foretage en rammeændring."
KARL
14.06.2021, kl. 23:56
Høringssvar fra Karl Posselt på vegne af Foreningen Forum Vojens
+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.