Offentliggørelse af forslag til lokalplan 10-45, Bevarende Lokalplan for Aastrupvej vest og Marielystvej

Haderslev Byråd/Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 08.06.2020 forslag til lokalplan 10-45, Bevarende Lokalplan for Aastrupvej vest og Marielystvej, som hermed sendes i offentlig høring i 13 uger.
Planområdet er beliggende i Haderslev by, øst for byens centrum. Området omhandler den vestlige ende af Aastrupvej, der mod vest afgrænses af Gammelting og mod øst af Christian X's Vej samt Marielystvej

Indhold
Planforslaget er udarbejdet på baggrund af, at Haderslev Kommune den 27. august 2019 nedlagde forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning Aastrupvej 11, matrikel nummer 885a (bygning nr. 1), Haderslev iht. planlovens § 14. Nedlæggelse af et §14-forbud er maximalt gældende i et år. Det betyder, at der inden 31. juli 2020 skal udarbejdes et forslag til bevarende lokalplan, hvis forbuddet mod nedrivning af bygningen Aastrupvej 11 skal fastholdes. Hvis der ikke udarbejdes forslag til bevarende lokalplan inden forbuddet ophører, kan bygningen rives ned.

Med baggrund i forbuddet har Udvalget for Plan og Miljø den 2. december 2019 besluttet at igangsætte udarbejdelse af forslag til bevarende lokalplan for Aastrupvej vest for Chr. X's Vej og Marielystvej. Dette er sket på et medlemsinitiativ med efterfølgende igansætningssag.

Formålet med lokalplanen er:
o At bevaringsværdige og karakteristiske bygninger ikke nedrives.
o At bevaringsværdige og karakteristiske bygninger vedligeholdes, om- og tilbygges med respekt for bygningernes bevaringsværdier.
o At bevare den eksisterende bebyggelsesstruktur, således at huse fortsat er fritliggende i relativt store haver.
o At områdets grønne præg, herunder de grønne forhaver, de store gamle træer og beplantningsstrukturen langs vejene bevares.
Du kan se lokalplanforslaget via dette link: https://dokument.plandata.dk/20_10053934_1592912343258.pdf

Miljøvurdering
I henhold til § 8, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

1. Lokalplaner, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2 (§8, stk. 1, nr.1)

2. Lokalplaner, som medfører krav om en vurdering af virkningen på et
internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til
områdets bevaringsmålsætninger (§8, stk. 1, nr. 2)

3. Lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter og kan forventes at få væ-
sentlig indvirkning på miljøet (§8, stk. 2, nr. 2 jf. §8, stk. 1, nr. 3)

Lokalplanen 10-45(Bevarende Lokalplan for Aastrupvej vest og Marielystvej) er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.

Planen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen.

Screeningsresultat
Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Det er i screeningsrapporten vurderet, at lokalplanen ikke har væsentlig påvirkning på miljøet.

Hensigten med den bevarende lokalplan er, at sikre bevaring af kulturmiljø, eksisterende bebyggelse og arkitektoniske kvaliteter. Lokalplanen kan være med til at give offentligheden en større forståelse for områdets kvaliteter og bevaringsværdier. Tilsvarende kan den give ejerne af en bevaringsværdig bygning større opmærksomhed på at bibeholde eller højne deres ejendoms bevaringsværdi. Lokalplanens indvirkning på de bevaringsværdige bygninger vil således udelukkende være positiv.

Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, men i byzone. Da der i lokalplanen fastsættes bestemmelser for, at ny bebyggelse i volumen og placering skal indordne sig eksisterende bebyggelse og miljø, vil der ikke ske betydelige ændringer i kystlandskabet, og lokalplanens indvirkning vil således ikke have negativ indvirkning på miljøet.

I forbindelse med etableringen af flere boliger i området vil der være et ressourceforbrug. Dog er der en større udnyttelse af arealerne inden for den eksisterede byzone, idet allerede etableret infrastruktur genanvendes.

Det er vurderet, at lokalplanens indvirkning på miljøet er af begrænset omfang, og at indvirkningens rumlige udstrækning er begrænset til lokalplanområdet og de nærmeste omgivelser.

Byrådet har derfor besluttet jf. §10, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan 10-45. Beslutningen er offentliggjort den 8. juni. 2020. Klagevejledning findes i planen.


Titel
Type
Offentliggørelse af forslag til lokalplan 10-45, Bevarende lokalplan for Aastrupvej vest og Marielystvej
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 23.06.2020
Høringsfrist: 21.09.2020

Kommentar på høring

METTE
24.06.2020, kl. 08:39
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev | Sagsnr: 20/6073-8.1.1


Vedr. OFFENTLIG HØRING af Forslag til lokalplan 10-45, Bevarende lokalplan for Aastrupvej og Marielystvej:

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har noteret, at vores udtalelse er med i lokalplansforslaget og har ingen yderligere bemærkninger.


Med venlig hilsen

METTE SØRENSEN
MUSEUMSINSPEKTØR
D +45 65 37 08 32| M +45 21 66 92 64
MESR@MSJ.DK

MUSEUM SØNDERJYLLAND
VIDEN & SAMLINGER | ARKÆOLOGI


DALGADE 7| DK-6100 - HADERSLEV
T +45 65 37 08 01PREBEN LUND
09.07.2020, kl. 11:00
Jeg har indgivet klage til Planklagenævnet, sålydende:

"Det primære formål med lokalplanen er at sikre bevaring af kulturmiljø, eksisterende bebyggelse og beplantning og arkitektoniske kvaliteter. Derudover er formålet at bevare den eksisterende bebyggelsesstruktur med fritliggende villaer i relativt store haver".

Derfor vil jeg mene, at det strider mod dette formål, at der kan opføres nybyggeri på adresserne Aastrupvej 39A og no. 43 - således som det fremgår af kortbilag 2 i lokalplan 10-45.
Det er min opfattelse, at det er vigtigt at bevare det særegne præg som området og miljøet omkring de historiske ejendomme på Aastrupvej har. Det er et vigtigt element for atmosfæren omkring ejendommene, at de store åbne grunde og den grønne beplantning, som er passende i forhold til ejendommenes arkitektur ikke ødelægges ved, at der kan foretages udstykning af de 2 nævnte ejendomme med henblik på nyopførelse af bygninger. Således foranlediget vil jeg klage over de muligheder som lokalplanen åbner op for, om at der kan foretages udstykning til nybyggeri på de 2 nævnte ejendomme/matrikler.
SVEN
28.07.2020, kl. 21:27
Tak for det fremsendte forslag. Det bliver fra min side værdsat, at kommunen kommer med et forslag om at bevare og værne om vores fælles kulturarv.

Jeg har to kommentarer, som jeg ønsker, at der tages op:
1. Aastrupvej 2 og 4 indgår ikke i lokalplanen. Kan I uddybe årsagen til dette?
Jeg kan blive lidt bekymret, når jeg læser masterplanen for jomfrustien, hvor der bebudes 3-5 etagers boligkomplekser på Aastrupvej 2 og 4.
Jeg ville mene at eventuelle byggeprojekter bør leve op til samme krav som resten af Aastrupvej, for ikke at bryde sammenhængen.

2. Vedr. renovering af huse står der i forslaget, at huse bør føres tilbage til original tilstand. Dette betyder i mange tilfælde øgede omkostninger. Eksempelvis er der flere huse på vejen med eternittag, som originalt var med naturskifertag - et skifte tilbage til original betyder omtrent en fordobling af materialeprisen.
Er der mulighed for tilskud til renovering af bevaringsværdige huse?

Venlig hilsen
Sven Karstensen
+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.