Tilladelse til tilslutning og afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem fra salgstankanlæg hos Uno-X Automat., Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af tagvand og overfladevand fra bygningerne og de befæstede arealer, samt spildevand fra salgstankanlæg og sanitært spildevand fra beboelsen, beliggende Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev, til det offentlige kloaksystem.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 13 i Spildevandsbekendtgørelsen[1], jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk.3[2].

Såfremt de fastsatte vilkår i tilladelsen overholdes, vurderes det, at mængden og typen af stoffer der tilledes Haderslev Renseanlæg kan håndteres på renseanlægget. På den baggrund skønner Haderslev Kommune ligeledes, at udledningen kan indeholdes i renseanlæggets udledningstilladelse og ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Udledningen fra Haderslev Renseanlæg er særskilt vurderet efter habitatbekendtgørelsen i anlæggets udledningstilladelse.Titel
Type
Tilslutningstilladelse Aabenraa Landevej 118.pdf
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 25.03.2020
Klagefrist: 27.04.2020