Opførelse af boliger ved Honnørkajen i Haderslev

Indkaldelse af idéer og forslag

Haderslev Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af boliger ved Honnørkajen, 6100 Haderslev.
Der er tale om et blandet boligbyggeri med både private og almennyttige boliger.
Den private del består af ca. 50 lejligheder, parkeringsetage og erhvervsarealer, fordelt på sammenlagt ca. 12.000 kvadratmeter. Den almennyttige del består af ca. 96 lejligheder fordelt på sammenlagt ca. 9.000 kvadratmeter. Grunden er ca. 14.000 kvadratmeter, og derfor svarer dette til en bebyggelsesprocent for området som helhed på ca. 180.

Der er tale om et byggeri i et anderledes udtryk og en anden skala end tidligere set i området og i Haderslev by. Den aftrappede bygningskrop bliver således ca. 55 meter høj, og vil dermed blive den højeste bygning i kommunen.

Miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM)
Projektet skal i henhold til lovgivningen screenes for VVM-pligt (miljøkonsekvens-vurdering).
Bygherre har vurderet, at projektet kan medføre miljøpåvirkninger og har derfor anmodet om en direkte miljøkonsekvensvurdering.
Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal fremlægge.

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten
Vi vil gerne have input fra borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og berørte myndigheder om, hvilke miljøforhold der er vigtige at undersøge i forbindelse med den miljøkonsekvensrapport, som byggeherre skal udarbejde, herunder om der er miljøforhold, der ikke er nævnt i debatoplægget, men som er relevante at inddrage.

Dine idéer og forslag bedes indsendt via høringsportalen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Planlægning, tlf.: 74 34 34 34 eller e-mail: VVM@haderslev.dk
Titel
Type
Luftfoto med projektområde
PDF
Idé og debatoplæg - Opførelse af boliger ved Honnørkajen
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 24.03.2020
Høringsfrist: 07.04.2020

Kommentar på høring

ERIK
30.03.2020, kl. 10:33
Der ønskes klarhed over hvilke skyggepåvirkninger hele byggeriet får for de deraf berørte omgivelser.
Der ønskes klarhed over byggehøjden ud til Jomfrustien i det område der ligger overfor Søslangen.
IDA
03.04.2020, kl. 10:01
Vi tilslutter os Eriks kommentarer vedr. byggeriet på Honnørkajen.
Skyggevirkning og højde på byggeriet langs med Jomfrustien.
Ida og Jørgen Gjøde Jensen
CARSTEN
06.04.2020, kl. 10:38
Et rigtig spændende projekt, som kan blive et flot vartegn for Haderslev. De 55 meter er et højt byggeri, men den aftrappede udformning af blokken med de private lejligheder er med til at gøre det arkitektonisk flot. Samlet set glider det flot ind sammen med de øvrige byggerier langs havnefronten. Kombinationen af almennyttige og private lejligheder vil medvirke til at give en beboersammensætning, som harmonerer godt med det omgivende samfund.
Vi håber, at man ved byggeriet vil tage højde for, at der skal være tilstrækkeligt med parkeringsmuligheder i området enten underjordisk eller i et parkeringshus, så den udprægede brug af kantstensparkering ved de eksisterende bolig- og kontorblokke undgås ved nybyggerie. Det er virkelig en negativ miljøpåvirkning. De eksisterende lokalplaner i havneområdet har ikke i tilstrækkeligt grad taget højde for dette.
Vi glæder os til, at man i Haderslev giver lov til højt, flot og spændende byggeri, som vi ser det i en lang række andre danske byer. Haderslev skal være attraktiv både som bosted og som arbejdssted.
Venlig hilsen
Inger og Carsten Mikkelsen


MOGENS
06.04.2020, kl. 18:17
Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Planlægning
Simmerstedvej 1 A, 1 sal,
6100 Haderslev
Boliger ved honnørkajen i Haderslev
Vi bor Vinkelvej, ud til jomfrustien overfor boksehallen, med terrasse og stuevinduer ud mod Jomfrustien.
Miljøpåvirkning/belastning, med en bygning på ca. 29 meters højde ud til Jomfrustien, ca. dobbelt så høj som boksehallen, 12/13m fra Søslangen: fra ca. kl 12 og til sidst på dagen vil der ingen sol være på en stor del af Søslangen. Vind turbolens vil blive forstærket kraftigt, der er ret meget vind/blæst på langs af Jomfrustien. Det skal afklares.
Dermed bliver vores livskvalitet væsentlig forringet!
Ang. højhuset. Vil jeg foreslå at der bliver rejst en kran til 55 m højde, for at vi kan danne os et indtryk af hvor højt det i virkeligheden er!
Der må også etableres parkeringsmuligheder til alle de biler der kommer til området
Når de næste boliger bygges ved Hansborg bliver de så 75-100 m så beboerne her så kan se vand?
Så mit forslag vil være at overholde masterplanen, eller fortsætte Jomfrusti projektet helt til havnen, med grønne oaser.
Ellen og Mogens Jensen