VVM-afgørelse for etablering af et lager til midlertidigt oplag af affaldsprodukter på matr. nr. 19 Simmersted ejerlav, Maugstrup, beliggende Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens

Haderslev Kommune har den 15. maj 2024 meddelt afgørelse om, at etableringen af et lager til midlertidigt oplag af affaldsprodukter på matr. nr. 19 Simmersted ejerlav, Maugstrup, beliggende Simmersted Byvej 2, 6500 Vojens, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikklima@haderslev.dk


Titel
Type
VVM-Screeningsafgørelse - Simmersted Byvej 2 - Anlæg til opbevaring af affaldsprodukter
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 15.05.2024
Klagefrist: 12.06.2024