VVM-afgørelse for skovrejsningsprojekt ved Hedevej, 6500 Vojens, matr. nr. 564, Nustrup, Nustrup

Haderslev Kommune har den 2. maj 2024 meddelt afgørelse om, at skovrejsnings på matrikel 564 Nustrup, Nustrup, beliggende ved Hedevej, 6500 Vojens, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikklima@haderslev.dk


Titel
Type
VVM-afgørelse - skovrejsning - Matrikel 564 Nustrup, Nustrup
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 02.05.2024
Høringsfrist: 30.05.2024

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.