VVM-afgørelse - Etablering af rugeri på matriklerne 305 Erlev, GL. Haderslev, beliggende Langkær 50, 6100 Haderslev


Haderslev Kommune har den 2. marts 2023 meddelt afgørelse om, at etablering af rugeri på matriklerne 305 Erlev, GL. Haderslev, beliggende på adressen: Langkær 50, 6100 Haderslev, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Rugeri Langkær 50
pdf
Bilag A - VVM-screeningsskema - Rugeri Langkær 50
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 02.03.2023
Klagefrist: 30.03.2023