VVM-afgørelse - Etablering af cykelsti på matriklerne 7000bm og 7000bo Haderslev, beliggende Norgesvej og Louisevej, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 23. januar 2023 meddelt afgørelse om, at etablering af en cykelsti på matriklerne 7000bm og 7000bo Haderslev, beliggende Norgesvej og Louisevej, 6100 Haderslev, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Cykelsti - Norgesvej - Haderslev
pdf
Bilag A - VVM-screeningsskema - Cykelsti - Norgesvej
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 23.01.2023
Klagefrist: 20.02.2023