Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 12-2021 og lokalplan 10-58 Centerområder ved Nordhavnsvej, Haderslev

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 12-2021 og lokalplan 10-58 Centerområder ved Nordhavnsvej, Haderslev
Haderslev Kommunalbestyrelse har den 20. december 2022 vedtaget kommuneplantillæg 12-2021 og lokalplan 10-58 Centerområder ved Nordhavnsvej, Haderslev.
Lokalplanområdet er beliggende i byzone, i den østlige del af Haderslev bymidte. Arealet grænser op til Lindedal i vest, Nordhavnsvej i nord, Vinkelvej i øst, samt supercykelstien og de almene boliger i Søslangen i syd. Vest for området ligger tre beboelsesejendomme, og ved siden af dem det tidligere posthus.
INDHOLD
Kommuneplantillæg 12-2021 medfører at planområdet i sin fulde udstrækning muliggør butikker til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Det muliggør et samlet etageareal på 4500 m2 for hele planområdet, med en maksimal højde for nybyggeri på 8,5 meter.
Formålet med lokalplan 10-58 er at realisere et konkret detailhandelsprojekt. Lokalplanens bestemmelser er derfor tilpasset det konkrete projekt og sikrer derudover et råderum til opførsel af flere projekter. Lokalplan 10-58 udlægger et byggefelt til opførelse af maksimalt tre boksbutikker.
Du kan se kommuneplantillæg 12-2021 via dette link: 12-2021 - Centerområder ved Nordhavnsvej, Haderslev (plandata.dk)
Du kan se lokalplan 10-58 via dette link: https://dokument.plandata.dk/20_11175280_1673256671957.pdf
KLAGEVEJLEDNING
Kommunalbestyrelsens afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 12-2021 og lokalplan 10-58 kan påklages til Planklagenævnet. Du kan se en klagevejledning i det udsendelsesbrev der fremgår af planerne.Titel
Type
Lokalplan 10-58
pdf
Kommuneplantillæg 12-2021
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 09.01.2023
Klagefrist: 06.02.2023