Tilladelse til regulering samt nedklassifikation af rørlagt strækning af Ulvkærbæk

Haderslev Kommune har den 7. november 2022 meddelt tilladelse efter vandløbsloven til regulering af en rørlagt delstrækning af det offentlige vandløb Ulvkærbæk på matr.nr. 626 Hejsager, Halk. Projektet indebærer, at en strækning på ca. 76 meter omlægges i et nyt forløb. Samtidig omklassificeres den oprindelige rørlagte strækning fra offentligt til privat vandløb.
Klagefristen udløber den 5. december 2022.


Titel
Type
Regulering og nedklassifikation af Ulvkærbæk
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 07.11.2022
Klagefrist: 05.12.2022