VVM-afgørelse - Etablering af solcelleanlæg til erhverv på matrikel 68 Bjerning, Bjerning, beliggende Kabdrupvej 2, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 23. september 2022 meddelt afgørelse om, at etablering af et solcelleanlæg til erhverv på matrikel 68 Bjerning, Bjerning, beliggende på adressen: Kabdrupvej 2, 6100 Haderslev, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Solcelleanlæg - Kabdrupvej 2, 6100 Haderslev
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - Solceller - Kabdrupvej 2, 6100 Haderslev
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 23.09.2022
Klagefrist: 21.10.2022