VVM-afgørelse - Etablering af solcelleanlæg på adressen Forretgårdvej 14, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 9. juni 2022 meddelt afgørelse om, at etableringen af et solcelleanlæg på matrikel 151 Moltrup Ejerlav, Moltrup, beliggende på adressen: Forretgårdvej 14, 6100 Haderslev, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Solcelleanlæg - Forretgårdvej 14
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - Solcelleanlæg - Forretgårdvej 14
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 09.06.2022
Klagefrist: 07.07.2022