VVM-afgørelse - Etablering af drikkevands- og spildevandsledninger i Damparken, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 2. juni 2022 meddelt afgørelse om, at etableringen af drikkevands – og spildevandsledninger på matriklerne 4662, 1216 og 7000n Haderslev, beliggende i Damparken, 6100 Haderslev, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Ledningsanlæg - Damparken
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - Ledningsanlæg - Damparken
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 02.06.2022
Klagefrist: 30.06.2022