VVM-afgørelse - Udvidelse af affaldsbehandlingen på virksomheden Torben Clausen A/S, beliggende Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 5. maj 202 meddelt afgørelse om, at udvidelsen af affaldsbehandlingen på virksomheden Torben Clausen A/S, matrikel 17 Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev, beliggende på adressen: Oksbølvej 14, 6100 Haderslev, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-afgørelse - Torben Clausen - Madaffald
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - Torben Clausen - Madaffald
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 05.05.2022
Klagefrist: 02.06.2022