VVM-afgørelse - Etablering af et forsinkelsesbassin for regnvand med tilhørende ledningsanlæg på matriklerne 24, 236 og 169 alle Simmersted Ejerlav, Maugstrup, beliggende mellem Simmersted Byvej og Kongstedvej i Simmersted, 6500 Vojens

Haderslev Kommune har den 13. september 2021 meddelt afgørelse om, at etableringen af et forsinkelsesbassin for regnvand med tilhørende ledningsanlæg på matriklerne 24, 236 og 169 alle Simmersted Ejerlav, Maugstrup, beliggende mellem Simmersted Byvej og Kongstedvej i Simmersted, 6500 Vojens, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020, med senere ændringer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Forsinkelsesbassin - Simmersted
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - Forsinkelsesbassin - Simmersted
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 15.09.2021
Klagefrist: 13.10.2021