VVM-afgørelse - Etablering af skov på matrikel 251 Oksenvad Ejerlav, Oksenvad, beliggende ved Slevadvej, 6560 Sommersted

Haderslev Kommune har den 7. september 2021 meddelt afgørelse om, at etablering af skov på matrikel 251 Oksenvad Ejerlav, Oksenvad, beliggende ved Slevadvej, 6560 Sommersted, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020, med senere ændringer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-afgørelse - Skovrejsning - Slevadvej
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - skovrejsning på matrikel 251
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 07.09.2021
Klagefrist: 05.10.2021