VVM-afgørelse - Etablering af minivådområde på Kærgårdvej 2, 6510 Gram.

Haderslev Kommune har den 24. august 2021 meddelt afgørelse om, at etablering af minivådområde på Kærgårdvej 2, 6510 Gram ikke er VVM-pligtigt.
Projektet er beliggende på matr.nr. 214 V. Lindet, Gram på adressen Kærgårdvej 2, 6510 Gram.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr. 973 af 25/06/2020, med senere ændringer.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Se bilag:
- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
- Bilag A - VVM-screening
- Bilag B - Ansøgningen

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: vvm@haderslev.dkTitel
Type
VVM-afgørelse - Minivådområde - Kærgårdvej 2, 6510 Gram
PDF
Bilag B - Ansøgning
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - Minivådområde, Kærgårdvej 2
PDF
Afgørelse om ikke-VVM-pligt - Minivådområde, Knud Skovvej 5
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 24.08.2021
Klagefrist: 21.09.2021