Afgørelse om omklassificering af Selskær Bæk tilløb 6.9

Afgørelse om omklassificering af Selskær Bæk tilløb 6.9
Sagens behandling
Haderslev Kommune har den 17. maj 2021 sendt i partshøring til lodsejer, omklassificering af Selskær Bæk tilløb 6.9. Der er i høringsperioden indgået bemærkninger til omklassificeringen, som kan læses i afgørelsen.

Afgørelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens kapitel 4, § 10 om klassifikation af vandløb, samt § 1 og 3 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb.

Klage
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Regler for klager fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 1). Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over afgørelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klagefristen for herværende afgørelse er den 18. august 2021.


Titel
Type
Afgørelse om omklassificering
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 21.07.2021
Klagefrist: 18.08.2021