Offentliggørelse af forslag til lokalplan 18-3 og kommuneplantillæg 17-2017, Rekreativt område Vikær Camping, Diernæs Strand

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 18-3 og kommuneplantillæg 17-2017, Rekreativt område Vikær Strand Camping, Diernæs Strand

Haderslev Byråd godkendte den 29. juni 2021 forslag til lokalplan 18-3 og kommuneplantillæg 17-2017, Rekreativt område Vikær Camping, Diernæs Strand, som hermed sendes i offentlig høring i 10 uger.

Planområdet omfatter et areal på 0,65 ha og er beliggende syd for Haderslev ved Diernæs strand, på adressen Dundelum 29, 6100 Haderslev.

Indhold
Lokalplanen og kommuneplantillæget er udarbejdet på baggrund af at campingpladsen ønsker at udvide campingfaciliteterne med mere moderne indrettede hytter. Samtidig ønskes campingarealet udvidet, så der bliver plads til yderligere 35 enheder. Formålet med lokalplanen give mulighed for at indrette arealet til campingplads men samtidig sikre at pladsen for bliver åbent uden høj beplantning, hegn eller lignende. Udvidelsesarealet giver campingpladsen mulighed for at udvide med 4 hytter og 35 campingenheder.

Udvidelsesarealet afgrænses mod Dundelum med hækbeplantning. For at sikre et kik fra Dundelum mod strandeng og kyst skal hækken holdes i lav højde.

Du kan se forslag til lokalplan 18-3 og kommuneplantillæg 17-2017 herunder.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøvurdering iht. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25.06.2020, § 8 pkt. 3, jævnfør stk. 2 og det er vurderet, at planen ikke medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

Titel
Type
Kommuneplantillæg 17-2017 rekreativt område Vikær Strand Camping
pdf
Lokalplan 18-3 rekreativt område Vikær Strand Camping - Diernæs Strand
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 14.07.2021
Høringsfrist: 22.09.2021

Kommentar på høring

BENT
19.07.2021, kl. 11:50
Jeg mangler følgende i forslaget:
Vedtagelsen af forslaget vil medføre store trafikale problemer på Dundelum vejen fra Diernæs strandvej til campingpladsen, så det må være en selvfølge at den så bliver udvidet til to spor.
POUL
25.08.2021, kl. 19:19
Hermed vedhæftet indsigelse fra Grundejerforeningen Vikærparken
BRIAN
29.08.2021, kl. 16:50
Hermed indsigelse til Lokalplan Vikær
se vedhæftet fil
HANS
03.09.2021, kl. 21:52
Indsigelse

Forslag til lokalplan for Vikær Strand Camping.

Vi har modtaget besked om at kommunen har lavet et forslag til ny lokalplan for Vikær Strand Camping. Forslaget er sendt til offentlig høring i 10 uger, men det fremgår ikke af forslaget hvornår der er start- og slutdato.

Kommunen har inden forslaget til lokalplanen er udfærdiget blandt andet anmodet sommerhusejerne i Vikærparken om forslag og ideer til den planlagte udvidelse af campingpladsen. Der er indsendt adskillige forslag, men kommunen har ikke taget hensyn til de indsendte forslag og ikke ønsket at ændre i projektet.
Det ligner et spil for galleriet.

Kommunen/byrådet har i denne sag alene varetaget campingejerens interesser.

Byrådet glemmer, at det ikke alene er overholdelse af love og regler de skal beslutte ud fra. Lovgivningen kan ikke beskrive alle forhold, hvorfor det lokale byråd tillige skal bruge den sunde fornuft. Herunder varetage alle interesser - også de der bor og ejer sommerhuse i området. Der vil være sommerhusejere som bliver ramt af forringet udsigt som vil betyde et værditab.

Byrådet skal/bør tillige vurdere om der er alternative løsninger som kan justere/ændre projektet.
Byrådet/kommunalbestyrelsen skal altid udøve et konkret skøn herunder f.eks. afslå opførelsen af de 4 hytter som fint kan opføres på det grønne område i umiddelbar nærhed af hvor de nuværende hytter ligger på campingpladsen.

Vi har i øvrigt følgende bemærkninger.

Der henvises til at udvidelsen af campingpladsen er nødvendig for at der kan gennemføres en sædvanlig produktudvikling. Os bekendt betyder produktudvikling at der arbejdes på at udvikle et nyt produkt. Det er det ikke tale om i dette projekt. Tværtimod sker der en afvikling, idet boldbanen forsvinder. En boldbane hvor både børn og voksne kan være sammen og møde andre campister.

Kravet om højvandssikring til kote 2,45 ved opførelse af campinghytterne betyder at hytterne vil blive hævet op over området normale sokkelhøjde.
Det ville være naturligt, at hytternes normale tilladte maxhøjde på 5 m i den anledning blev reduceret til 4 m.

Det undrer os i øvrigt hvordan byrådsmedlemmerne på det foreliggende grundlag kan vurdere hvordan de berørte sommerhusejeres udsigt bliver berørt.
Tegninger af en enkelt hytte som er en del af beskrivelsen er ikke tilstrækkelig til at vise hvordan campinghytterne vil påvirke udsigten fra de berørte sommerhuse i Vikærparken.
Alle 4 hytter skal fremgå og visuelt skal de berørte sommerhusejere også kunne se hvordan hytterne vil påvirke udsynet.

Hanne og Hans Sønnichsen
Vikærparken 23


BJARNE
05.09.2021, kl. 22:28
insigelse vedr. evt. udvidelse af vikær campingplads
BJARNE
05.09.2021, kl. 23:23
B A s indsigelse
POUL
06.09.2021, kl. 19:36
Tønder den 6. september 2021


Jeg har tidligere indsendt indsigelse mod lokalplanen på vegne af Grundejerforeningen Vikærparken. Denne indsigelse fastholder jeg og er 100 % enig i de fremkomne synspunkter.

Der er dog en yderligere vinkel på sagen, som jeg gerne vil komme med personligt.

Jeg kan af kommunens arkiver konstatere at der i 2003 – 2004 har været en del polimik omkring netop boldbanen.

Efter det jeg kan læse starter sagen da daværende campingplads ejer Dan Bugslag søger om at etablere en nødparkering og en boldbane på omhandlende areal.

Sagen sendes til det daværende Sønderjyllands Amt som ved eftersyn på stedet konstaterer at boldbanen allerede er anlagt.

Campingpladsens ejer får herefter påbud om at reetablere området.

Han trækker herefter sin ansøgning.

Han må have genansøgt, idet han senere får tilladelse til nødparkeringen / boldbanen. Som jeg læser amtets afgørelse skyldes det at boldbanen er etableret inden lov/bekendtgørelse trådte i kraft. Den lov/bekendtgørelse som amtet brugte som afslag i første omgang.

Jeg læser i sagens akter, at ejer skulle udpege erstatningsområde for det område i strandbeskyttelseszonen som blev berørt.

Jeg bemærker også at campingpladsejer pointerer at det kun er som nødparkering man ønsker at bruge området. (bekræfter at der er problemer med parkering allerede dengang – vil ikke blive mindre såfremt lokalplanen gennemføres).

Den daværende sag fylder 57 sider – jeg har ikke hat tid til at sætte mig 100 % ind i den. Mener at det hele virker noget suspekt.

Jeg vil derfor anmode kommunen om at finde ud af, hvad er ”hoved og hale” i denne sag.

Det virker besynderligt hvis man ulovligt kan anlægge en boldbane/parkeringsplads, på efterbevilling få denne godkendt og nogle år efter bliver der evt. givet lov til bebyggelse og camping.Sagen kan findes via følgende link:
https://public.filarkiv.dk/510#e=1&p=eyIwIjp7ImFjdGl2ZVNlYXJjaCI6InNlYXJjaERhd2FNb2R1bGUifSwiOCI6e30sIm9sVmlld2VyTW9kdWxlIjp7fSwic2VhcmNoRGF3YU1vZHVsZSI6eyJzZWFyY2giOiJkYXdhLmFkcmVzc2UiLCJzZWFyY2hpZCI6ImFfMGEzZjUwYjYtYjBiNC0zMmI4LWUwNDQtMDAwM2JhMjk4MDE4In0sInNlYXJjaHJlc3VsdGxpc3QiOnt9LCJhcmNoaXZlSXRlbU1vZHVsZSI6e319

Se under: "Landzonetilladelse / planlov udvidelse af campingpladsen / P-plads"

./. Sagens akter vedhæftet


m.v.h. Poul Kirsch, Hjejlen 87, 6270 Tønder

Sommerhus, Vikærparken 71, Haderslev

POUL
06.09.2021, kl. 19:39
Så blev sagens akter vedhæftet
JØRGEN
08.09.2021, kl. 11:58
På Kommunens hjemmeside er der angivet forskellige høringsfrister.
den 09.09.21
og den 22.09.21
Jeg har den 14. juli 21 modtaget brev hvor der angivet en høringsfrist de. 22.09.21
Høringsfristen fremgår heller ikke af lokalplanforslaget

Det er en retlig fejl i henhold til regler for lokalplaner.
Jeg har fremsendt min samlede indsigelse d.d pr. mail til plan@haderslev.dk
BIRGIT
08.09.2021, kl. 15:01
Indsigelse Vedr. lokalplan rekreativt område Vikær strand Camping
Se vedhæftede filer.
1. indsigelsen
2. foto af området før anlæg af boldbane.
PREBEN
08.09.2021, kl. 16:20
Indsigelse mod " Forslag til Lokalplan 18 - 3 "

Vi vil hermed erklære os meget enige i alt det , der er skrevet i indsigelserne - både tidligere og nu - omkring udvidelsen af Vikær Strandcamping , derfor ingen grund til gentagelse af disse.

Vi har dog lige lidt at tilføje :

Fire hytter på hver 45 m2 - med mulighed for vintercamping -,
for os at se, er der tale om fire mindre sommerhuse og ikke hytter, som presses ind på et meget lille område.
Fem meter høje huse så tæt på strandengen ødelægger ikke kun det visuelle indtryk af området, men også biodiversiteten og det rige fugle- og dyreliv er i fare .
Lad os bevare den flotte natur, vi har omkring campingpladsen! det gøres ved at integrere de ønskede huse/standpladser inden for campingpladsens eksisterende rammer - der er flere muligheder.
Må man kun bygge hytter på op til 30 m2 på denne side af strandbeskyttelseslinien kunne der f.eks. bygges 5- 6 hytter
i stedet for fire, det vil der også være produktudvikling og
omsætning i !

Johanne og Preben Krogh - Hansen
Vikærparken 59
JØRGEN
08.09.2021, kl. 16:24
Vedhæftet indsigelse
JØRGEN
09.09.2021, kl. 17:47
Hermed min indsigelse til Lokalplanforslag 18-3
BIRGIT
14.09.2021, kl. 21:18
Kan se at min indsigelse ikke er vedhæftet i første forsøg,
prøver igen.
1. indsigelsen
2. foto af udsigten fra vores sommerhus før boldbane mv.blev anlagt..
BIRGIT
14.09.2021, kl. 21:41
Da det heller ikke lykkedes at vedhæfte min pdf
denne gang Indsættes teksten.

Til
Haderslev kommune
Teknik og Miljø
Indsigelse vedr. rekreativt område Vikær Strand Camping.
Vi støtter op om indsigelserne fra Grundejerforeningen Vikærparken,
fra Anita og Brian Madsen Vikærparken 61
fra Hanne og Hans Sønnichsen Vikærparken 23
og fra Bjarne Andersen Vikærparken 21

Derudover vil jeg sige, at det gennemgående, både i den forrige høring
Debatoplæg- rekreativt område Vikær Strand Camping Diernæs strand,
og i denne høring er,

at det jo bare er en boldbane, man laver om til campingplads og bygger 4 hytter på.

Men det er det ikke.

Det er et vådområde, som man siden erhvervelsen har fyldt op med affaldsjord/sand,
hvorefter der er lavet en boldbane, som langsomt er vokset længere og længere ud i sivene.

Om foråret og om efteråret er der store stæreflokke, hejrer og rovfugle i området,
de vil blive påvirket af, at der bliver bygget i området.

Så vi ser ikke udvidelsen som en gevinst for det rekreative område tværtimod.

Jeg forstår godt at campingpladsen ønsker flere pladser, men en virkelig fremtidsvision for pladsen og
området ville være at udvide campingpladsen mod syd, gerne sammenlægning med campingpladsen i
Sønderballe, så kunne der laves indkørsel den vej, det ville løse problemet med trafikstøj,
udstødningsgasser og parkering foran campingpladsen, idet der ikke er byggeri lige op ad pladsen dernede.
Området er landzone, men der er mulighed for dispensation til byggeri, når det er til erhverv.
Tilbageføring af strandengen ved Diernæs strand , som fredningsmyndighederne tidligere har ønsket, ville
give et dejligt rekreativt område til glæde for både campingplads og sommerhusejere.
Alternativt vil
Anita og Brian Madsens forslag til placering være meget bedre både for
Campingpladsen, sommerhusejerne og naturen. Idet området vil få fred i vinterhalvåret.
Der vil heller ikke være de samme udfordringer med oversvømmelser, som der jo er i den nederste del af
vores have og i det opfyldte område hver vinter.

Jeg forstår simpelthen ikke, at man i disse tider, hvor der gives EU tilskud til oprettelse af vådområder,
og hvor man genopretter mange vådområder, vil tillade at der bygges i et opfyldt vådområde.

Derudover vil vi sige, at da Vikærparken blev bygget, var der krav om højde og beliggenhed af
sommerhusene, alle skulle have udsigt.
Bygningens stuegulvhøjde måtte højst være 0,25m over højeste naturlige terræn indenfor beboelsesarealet.
Her hæver man hytterne p.g.a. oversvømmelsesrisiko, så de tager al udsigt fra de bagvedliggende sommerhuse.

Vi kan ikke se, at nogen af de i oplægget foreslåede placeringerne er gode for os, der bor bag ved området.

Vedhæftet foto af vores udsigt før der blev boldbane.

Med venlig hilsen
Ernst og Birgit Bondo
Vikærparken 21


Vedhæftet foto af udsigten fra vores sommerhus
før der blev parkeringsplads, boldbane m.m.
+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.