VVM-afgørelse - Etablering af veje, grøfter og et regvandsbassin i forbindelse med en udstykning af sommerhuse på adressen Hejsager Strandvej 114, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 30. juni 2021 meddelt afgørelse om, at projekt for etableringen af veje, grøfter og et regnvandsbassin i forbindelse en udstykning af sommerhuse på matrikel 365 Hejsager, Halk beliggende på adressen: Hejsager Strandvej 114, 6100 Haderslev, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Hejsager Strandblik
PDF
Bilag B - Forløbig habitatvurdering
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - Hejsager Strandblik
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 30.06.2021
Klagefrist: 28.07.2021