VVM-afgørelse - Etablering af en vej og oplagsplads på adresse Vernsgårdvej 20, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 29. juni 2021 meddelt afgørelse om, at etableringen af en vej og oplagsplads for træflis og brænde, med henblik for trailersalg, på matrikel 163 Lunding, Starup, beliggende på adressen: Vernsgårdvej 20, 6100 Haderslev, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020, med senere ændringer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dk


Titel
Type
Bilag A - VVM-screeningsskema - Anlæg af vej - Vernsgårdvej 20 6100 Haderslev
PDF
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Anlæg af vej mv - Vernsgårdvej 20 - 6100 Haderslev
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 29.06.2021
Klagefrist: 27.07.2021