VVM-afgørelse - Etablering af en 925 kW naturgasfyret varmtvandskedel på Naturbiogas Sode A/S, beliggende adressen 137A, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 10. juni 2021 meddelt afgørelse om, at etablering af 925 kW naturgasfyret varmtvandskedel på Naturbiogas Sode A/S, beliggende adressen 137A, 6100 Haderslev - matrikel 54 og 43 Sode, Halk Haderslev, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dk

Titel
Type
Bilag B - beskrivelse af anlægsændring
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - Naturbiogas Sode -ændring
PDF
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Naturbiogas Sode - ændring af anlæg
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 10.06.2021
Klagefrist: 08.07.2021