Tilladelse vedr. Minivådområde - Gymosevej 10, 6100 - matr. nre. 352 og 365, Vonsbæk, Vonsbæk

Tilladelse til regulering af dræn/vandløb i forbindelse med etablering af minivådområde på matr. nre. 352 og 365, Vonsbæk, Vonsbæk
Sagens behandling
Haderslev Kommune har den 4. februar 2021 sendt projektforslaget, til regulering af dræn/vandløb i forbindelse med etablering af et minivådområde, i partshøring til ansøger og lodsejer. Projektforslaget har også offentligjort på kommunens hjemmeside (www.blivhoerthaderslev.dk/), i 4 ugers offentlig høring til den 4. marts 2021. Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger til projektforslaget, som gør at der ikke kan meddeles tilladelse til det ansøgte – se evt. projektforslaget i bilag.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens kapitel 6, §§ 16-17 om regulering af vandløb, samt § 3 og 19 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Klage
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Regler for klager fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 1). Klagefristen er 4 uger fra den dato godkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over afgørelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klagefristen for herværende afgørelse er den 27. december 2019.

Om minivådområder
I 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor landmænd kan søge om tilskud til at etablere minivådområder. Et minivådområde er et konstrueret vådområde, der renser drænvand for kvælstof og fosfor. Drænvandet føres igennem en række bassiner, som udgør en form for naturligt renseanlæg, hvor mikroorganismer reducerer kvælstofkoncentrationen i drænvandet, inden det ledes videre ud i vandmiljøet. Det primære formål med ordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø. Som en ekstra effekt reducerer minivådområder også fosfor. Det er frivilligt om en landmand vil anlægge et minivådområde. Landmænd får 100 procent i tilskud til etableringen via Landdistriktsprogrammet med EU-midler og kan derudover søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse. Minivådområder er en væsentlig forudsætning for Fødevare- og landbrugspakken, hvor det blev besluttet at finansiere kollektive indsatser som f.eks. vådområder, minivådområder og skovrejsning, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof.Titel
Type
Godkendelse af minivådområde
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 01.06.2021
Klagefrist: 29.06.2021