Høring vedr. etablering af minivådområde på matr. 247a Knud, Fjeldstrup

Haderslev Kommune sender udkast til godkendelse af etablering af et minivådområde på matr. 247a Knud, Fjeldstrup i høring. Sønderjysk landboforening har udarbejdet et projektforslag, på vegne af Christian Sørensen, til etablering af et minivådområde. Projektforslaget skal ifølge vandløbsloven i 4 ugers offentlig høring. Derfor fremlægger kommunen hermed projektforslaget til offentlig høring i perioden den 27. maj 2021 til og med 24. juni 2021. Projektforslaget kan i denne periode ses her på Haderslev Kommunes hjemmeside – se evt. bilag for godkendelsen og projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser kan tilføjes, som et høringssvar på denne side.

Efter høringsperioden vurderer Haderslev Kommune, hvorvidt eventuelle høringssvar giver anledning til ændringer og indarbejdelse i den endelige godkendelse. Efter eventuelle tilrettelser offentliggøres projektet med 4 ugers klageret.
Om minivådområder
I 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor landmænd kan søge om tilskud til at etablere minivådområder. Et minivådområde er et konstrueret vådområde, der renser drænvand for kvælstof og fosfor. Drænvandet føres igennem en række bassiner, som udgør en form for naturligt renseanlæg, hvor mikroorganismer reducerer kvælstofkoncentrationen i drænvandet, inden det ledes videre ud i vandmiljøet. Det primære formål med ordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø. Som en ekstra effekt reducerer minivådområder også fosfor. Det er frivilligt om en landmand vil anlægge et minivådområde. Landmænd får 100 procent i tilskud til etableringen via Landdistriktsprogrammet med EU-midler og kan derudover søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse. Minivådområder er en væsentlig forudsætning for Fødevare- og landbrugspakken, hvor det blev besluttet at finansiere kollektive indsatser som f.eks. vådområder, minivådområder og skovrejsning, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof.Titel
Type
Udkast til godkendelse af minivådområde - matr.nr 247a
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 27.05.2021
Høringsfrist: 24.06.2021

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.