VVM-afgørelse - Etablering af skov på adressen Hjerndrup Landevej 46, 6070 Christiansfeld

Haderslev Kommune har den 27. april 2021 meddelt afgørelse om, at skovrejsningsprojekt på matrikel 106 Hjerndrup Ejerlav, Hjerndrup, beliggende på adressen: Hjerndrup Landevej 46, 6070 Christiansfeld, ikke er VVM-pligtigt.

Bemærkning: Denne afgørelse erstatter afgørelse af 22. april 2021.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 1., 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dk


Titel
Type
Bilag A - VVM-screeningsskema - skovrejsning - Hjerndrup Landevej 46
pdf
VVM-afgørelse - Skovrejsning - Hjerndrup Landevej 46, 6070 Christiansfeld
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 27.04.2021
Klagefrist: 25.05.2021