Vandløbsretlig godkendelse af vådområdeprojekt Brændstrup Bæk

Vejen Kommune har den 15. april 2021 meddelt tilladelse til etablering af vådområde ved det offentlige vandløb Brændstrup Bæk.

En mindre del af projektområdet ligger i Haderslev Kommune. Derfor offentliggøres afgørelsen også på Haderslev Kommunes side for høringer.

Vejen Kommune er projektejer.

Projektets hovedformål er at fjerne kvælstof ved etablering af et vådområde. Som en del af projektet genslynges Brændstrup Bæk over en 1600 meter lang strækning, en rørlagt del af vandløbet åbnes, og der udlægges gydestryg i det nye vandløb. Tilstødende grøfter og dræn sløjfes.
Projektforslaget har været fremlagt i 8 ugers høring på begge kommuners hjemmesider.

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens § 37, for den del, der omhandler restaurering af Brændstrup Bæk, og efter vandløbsloves § 17, for den del der angår sløjfning af dræn og grøfter.

Med henvisning til §§ 13 og 23 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v., har vandløbsmyndighederne forhandlet, og opnået enighed om indholdet i nærværende afgørelse. Det er herefter aftalt, at Vejen Kommune træffer og udsender afgørelsen også på vegne af Haderslev Kommune


Titel
Type
Vanløbsretlig afgørelse - Vådområdeprojekt Brændstrup Bæk
pdf
Detailprojekt - Vådområdeprojekt Brændstrup Bæk
pdf
Detailprojekt - BILAG - Vådområdeprojekt Brændstrup Bæk
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 15.04.2021
Klagefrist: 13.05.2021