Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 11-2017, Solenergianlæg i Haderslev Kommune

Haderslev Byråd godkendte den 2. marts 2021 forslag til kommuneplantillæg 11-2017, som hermed sendes i offentlig høring i otte uger.

Se forslaget her: https://dokument.plandata.dk/12_10686010_1616426288128.pdf

Område:
Kommuneplantillægget omfatter arealer i hele kommunen.
I Haderslev Kommune findes der i dag to solenergianlæg ved Vojens og Gram Fjernvarme (4-7 hektar), placeret i erhvervsområder, samt et mindre anlæg på ca. 1 hektar beliggende i landzone ved Styding.

Indhold:
Haderslev Kommune har gennem en længere periode modtaget henvendelser fra flere lodsejere og projektudviklere, der afsøger muligheder for at kunne etablere større, fritstående solenergianlæg i kommunens landområder. Med solenergianlæg forstås i denne sammenhæng anlæg, der i størrelse kan variere fra nogle få hektar til en størrelse på mere end 100 hektar.

Haderslev Kommune ønsker at gennemføre en samlet planlægning for, hvor der kan forventes at kunne blive etableret solenergianlæg i kommunen.

Formålet med kommuneplantillægget er derfor at udpege og fastlægge rammer for, hvor i kommunen der kan planlægges for solenergianlæg. Dette er gjort gennem en fastlæggelse af væsentlige udpegningskriterier, samt en landskabs- og naturvurdering af områderne.

Med baggrund heri er der i kommuneplantillæg 11-2017 udpeget i alt ni arealer på i alt ca. 1.155 hektar, der er vurderet egnet til at kunne rumme større, fritstående solenergianlæg,

Arealerne er placeret ved 1) Rovstrup/Krejsel (ca. 160 hektar), 2) Simmersted (ca. 72 hektar), 3) Kastvrå (ca. 100 hektar), 4) Styding (226 hektar), 5) Kastrup Enge (ca. 230 hektar), 6) Bevtoft (ca. 202 hektar) og 7) Lerte (ca. 165 hektar). Arealerne har en størrelse, der som udgangspunkt kan muliggøre én til to større projekter for solenergianlæg inden for det enkelte areals afgrænsning.

Præcisering for vindmølleområder:
Med kommuneplantillægget for solenergianlæg er de gældende bestemmelser for vindmølleområder videreført uændret. Der vil på baggrund af Byrådets beslutning den 30. marts 2021 blive iværksat en særskilt proces for et kommuneplantillæg for vindmølleområder i Nybøl og Kastrup-Tiset Enge, med henblik på at implementere den oprindelige beslutning fra 26. september 2017 om at begrænse antallet af møller til max 17 styk og at afstanden til nærmeste nabo skal være mindst 10 gange møllens højde. Det vil være i den proces, at man vil kunne fremsende kommentarer/indsigelser i forbindelse med vindmøller. Det betyder samtidig, at der ikke kan opsættes nye vindmøller i de nævnte områder før et nyt kommuneplantillæg for vindmøller er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Retsvirkninger:
I perioden fra forslaget til kommuneplantillægget er offentliggjort, og indtil byrådet har vedtaget kommuneplantillægget endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Forbuddet gælder indtil den endeligt vedtagne plan er offentliggjort og højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering
I henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Haderslev Kommune gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer, hvor disse
1) udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2,
2) medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller
3) vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2.

Kommuneplantillæg 11-2017 er omfattet af pkt.1. Tillægget er omfattet af lovens bilag 2, nr. 3, men vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen for § 8, stk. 1, nr. 1, jævnfør § 8, stk. 2, og er derfor ikke miljøvurderet
Kommuneplantillægget er ikke omfattet af pkt.2.
Kommuneplantillægget er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af kommuneplantillægget, der er udført i henhold til lovens § 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat:
Screeningsresultat
Haderslev Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.
Gennem inddragelse af landbrugsjord kan kp tillægget bidrage positivt til at mindske udledning af næringsstoffer til vandløb, søer mm, samt bidrage til den grønne omstilling gennem produktion af grøn strøm.
Kp tillægget kan bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der i kommende projekter inddrages vidtgående naturhensyn. Tillægget kan således bidrage til at forbedre naturforholdende på arealer der i dag bruges til landbrugsformål.
I forhold til miljømæssige problemstillinger har screeningen ikke påvist væsentligt miljømæssigt påvirkning. I den videre planlægning bør beliggenheden af private, rørlagte vandløb dog undersøges tidligt i forløbet for at undgå vanskeliggørelse af evt fremtidigt vedligeholdelsesarbejde.
Planen bidrager væsentligt til et lokalt bæredygtigt energiforbrug.
Solfangeranlæg som mulig risikofaktor i området nær risikovirksomheden Sønderjysk Biogas ved Bevtoft er fjernet ved at tilføje en bestemmelse i den aktuelle ramme om, at der ikke må etableres solfangeranlæg i området.
Lys og refleksion fra solcellepaneler som mulig risikofaktor kan håndteres i anlæggenes udformning, disponering og materialevalg. Produktion af grøn strøm vil udøve en positiv virkning på menneskers sundhed.
Generelt set vil det ikke kunne undgås helt at anlæg af denne størrelse vil kunne påvirke det omgivende landskab uanset hvor de placeres. Denne påvirkning søges mindsket mest muligt, blandt andet gennem krav om afskærmende beplantningsbælter i den efterfølgende planlægning.
Det er på den baggrund vurderet, at de projekter, som kommuneplantillægget fastlægger rammer for, ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillæg 11-2017. Beslutningen er offentliggjort den 23. marts. 2021.

Titel
Type
Klagevejledning til miljøvurdering af kommuneplantillæg 11-2017
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 19.03.2021
Høringsfrist: 18.05.2021

Kommentar på høring

SOFIA SØLVIG FELINE
26.03.2021, kl. 13:02
Indsigelse vedr. kommuneplantillæg 11-2017

Jeg har en ejendom, Sommerstedvej 18, 6560 Sommersted, matrikel nr 16 Sommersted ejerlav som jvf plandata.dk ligger placeret indeni et ca 100 hektar stort areal, som i kommuneplantillægget er foreslået til solenergianlæg ved Kastvrå.

Jeg gør hermed indsigelse.

Jeg elsker det åbne landskab omkring ejendommen. Solenergianlægget vil jvf plandata.dk komme til at omkranse hele min matrikel og ejendom. Naturen samt det åbne landskab vil derved forsvinde.

Jeg er ved at færdiggøre renoveringen af min ejendom, så den fremstår som en helt ny ejendom. Jeg har også fået en landzonetilladelse til at anlægge en sø på matriklen. Min virksomhed, Mindful Børneliv, afholde lejlighedsvis, uddannelser på stedet, med naturens som en vigtig del af undervisningen. På sigt drømmer min mand og jeg om at nyde vores otium i denne naturperle. Et solenergianlæg stemmer ikke overens med mine planer og ønsker for stedet.

Forslaget om afskærmning i form af et beplantningsbælte, vil ikke være en løsning, da det vil betyde at lysindfaldet til ejendommen vil helt og delvis forsvinde. Dette vil især være af stor betydning på sydsiden af min ejendom hvor matrikel 100 i forvejen ligger på en lille bakke ca 1,5 m over niveau i forhold til min ejendoms placering og der er blot 5 meter fra ejendommens facade til skel ind til matrikel 100.

Jeg håber I vil se med velvilje på min indsigelse.

Med venlig hilsen
Sofia Sølvig Feline Søndergaard

HANS EJVIND
27.03.2021, kl. 12:26
Vi ønsker ikke at have solcellanlæg på og omkring vores matrikel.
Det vil for det første forringe værdien af vores ejendom, og for det andet ønsker vi ikke at ejendommen skal være omkranset af solceller
OLAF
31.03.2021, kl. 20:54


OLAF
31.03.2021, kl. 21:05
Hej, jeg ønsker ikke et solcelleanlæg ved Styding. Den sætter værdien af huse ned. Syn og skønhed på så et stort anlæg er det ikke hvis planen siger at den skal etableres lige efter byskilt, hvor vi forfinede en af de skønneste naturområder som vi har. Det vil lukke os 360 grader ind. Allerede nu er vi omringet af Ribelandevej , motorvej og et fredet område ved tørning.
Så er vi et overflyvningsområde fra flyvbasen skrydstrup.

Der vil findes industriområder, ubrugelig ha jord og lukkede lossepladser hvor der er muligt at sætte så en sort anlæg op.

Her fra en NEJ TAK til solcelleanlæg i Styding

NIELS
05.04.2021, kl. 15:08
Ang. forslag til solcelleanlæg på 165 ha i Lerte gør vi hermed indsigelser.

Vi har en landejendom, der kommer til at ligge meget tæt på anlægget.
Hele kulturlandskabet og udsynet til dette vil blive ødelagt og helt udradere det plante- og dyreliv, der findes på arealerne.
Derudover vil det være en væsentlig forringelse for de mennesker, der bor i området, og en beplantning er slet ikke tilstrækkelig for at skjule solceller på så stort et areal.

Vi mener solceller skal placeres eksempelvis på industribygninger, stalde m.m., hvor det ikke griber så voldsomt ind på naturen og mennesker.

Og hvorfor skal energi- og investeringsselskaber have lov til at tjene på den energi vi andre skal betale for, og lokke med store lejeaftaler pr. ha, ca. 18.000 kr. årligt? Det står der ikke noget om i kommunetillægget! Og hvad sker der når selskaberne om 5-10 år går konkurs?

Produktionen af selve solcellerne udgør derudover en stor belastning på Co2-regnskabet - 17 gange mere end produktionen af havvindmøller.

Politikerne kan jo starte med at placere solcellerne tæt på deres egen ejendom, for at gå foran med et (godt) eksempel.

Med venlig hilsen
Niels J. Michaelsen og Mette Nissen
NINA NORS
06.04.2021, kl. 12:34
Indsigelse mod placering af solcelleskov omkring Styding

Hvorfor flytter man til Styding?
Det gør man på grund af fællesskabet i en lille by hvor naturen spiller en STOR rolle.
Vi er en stort antal tilflyttere, som netop har valgt byen til på grund af naturen omkring os.
Vi er bange for, at vores huse vil falde i pris og at Styding på sigt ender, som en af de mange landsbyer der står forfaldne og triste hen.
Længe før Corona blev en realitet og gåture blev en del af alles hverdag, har Stydingborgerne brugt naturen omkring byen flittigt. Vi nyder de store vider og dyrelivet omkring os.
I skriver der skal plantes planter til afskærmning, men faktum er, at der ikke findes planter store nok til at skærme arealer der er så mange gange større end byen. Der nævnes ligeledes, at der er en del tekniske anlæg i området, så naturoplevelsen ikke forringes. Dette er tydeligvis skrevet af en der ikke dagligt, skal kigge på sorte marker så langt øjet rækker. At man mener solcellerne kommer til at ligge som bølgende stof, der er interessant afbræk i naturen, er ikke virkelighed - men en flot fortælling. Hvis vi ønskede at bo i en kunstinstallation havde vi ikke valgt Styding som vores hjem.
Ydermere er vi utrygge ved placeringen af så store mænger solceller i vores baghave. Umiddelbart kan vi ikke finde nogen forskning omkring langtidseffekterne af at bo tæt på så stor en energiopsamling.
Vi er bestemt fortalere for grøn energi, men mener ikke det kan være rigtigt, at vi skal tages som ”fysiske og økonomiske” gidsler i et så indgribende byggeri.

Mvh

Jakob Randløv og Nina Nors Skallebæk Nielsen, Styding
KAMILLA
08.04.2021, kl. 16:46
Vedr plan om solcelleanlæg ved Styding

Som aktive løbere og ryttere til hest, går turen ofte gennem Styding og Styding skov og min mand og jeg samt vores børn nyder det fantastisk område, naturen, dyrelivet mm. At opføre et solcelleanlæg vil uden tvivl forringe dette og ødelægge den smukke natur. Derudover vil de ejendomme der ligger i området falde i værdi da udsigten til marker, dyreliv, natur osv vil blive erstattet af et stort anlæg. Det må kunne findes et andet sted der er til mindre gene?
Vh kamilla
PALLE
08.04.2021, kl. 20:06
Høringssvar vedr. Solcellepark, Bevtoft 2021

I november 1995 overtog vi ejendommen Savværksvej 6, matr. 117, Hjartbro, et lille husmandssted med ca 13ha jord. Tilflyttere fra Toftlund, fandt vi hvad vi mente var det ideelle sted for os, beliggende på landet, tæt på skov, tæt på velfungerende bysamfund med børnehave, skole og købmand.
Med årene har vi udviklet dette sted til noget vi end ikke havde drømt om i 1995. Med energi, lyst og masser af knofedt har vi ændret et lille husmandsbrug til en pæn lystejendom, hvor alt er renoveret, ny kloak, nyt el, solvarme, jordvarme, stor have, plantet en del af ejendommen til, så den i dag fremstår med egen skov.
Da vi overtog ejendommen var vi opmærksomme på den lå i baghaven til Flyvestation Skrydstrup, men med Bevtoft plantage imellem, anså vi ikke dette som et problem så kom orkanen i 1999 og lagde skoven ned, så der blev mere åbent mod Flyvestationen. I alle årene siden er aktiviteterne på Flyvestationen øget ganske betydeligt, kulminerende med det der nu er på vej derinde!!!
Så har man opført et stort biogasanlæg tæt på, med stærkt øget trafik til følge.
Dette til trods, føler vi stadig vi bor på en herlig plet!
Jeg ved udmærket, at der ikke er plads til enkeltstående hensyn i projekter af dette omfang, men det er mig ubegribeligt at man samtidig med at man taler om miljø og naturhensyn, placerer Bevtoft anlægget midt i et område med skov, vandløb og smuk natur.
Samtidig placerer man det klods op af et lokalsamfund hvor ildsjæle har kæmpet og fortsat kæmper med næb og kløer for at skabe et attraktivt sted at bosætte sig, et lokalsamfund som på trods af alle odds, stadig har et aktivt foreningsliv, skole, børnehave og egen købmand..
Vær opmærksom på, at disse fakta bliver voldsomt påvirket af beslutningen om et solcelleanlæg i sit nuværende forslag.
Alle i byen der har den mindste interesse for naturen, vil opleve et voldsomt tilbageslag, hvis fremtidige vandreture, cykelture mm ud mod Bevtoft plantage fremover skal foregå gennem dette "spejlhelvede".
Min opfattelse er, at står man ved det nuværende forslag til solcellepark, så "dør" Bevtoft!!!!!!

HVORFOR:
- anlægger man ikke solcelleparker væk fra beboede områder
- anlægger man ikke solcelleparker i forbindelse med
vindmølleparker
- anlægger man ikke solcelleparker i områder udlagt til
industri.

Man banker alle fine gode kommunale intentioner om at øge bosætningen på landet fuldstændigt tilbage med disse planer, og det er sikkert ikke kun i Bevtoft.
Jeg er alvorlig bange for, at der er en skjult dagsorden, at det i højere grad er økonomiske interesser end miljømæssige interesser der kommer til at styre denne proces!!
Med hensyn til Bevtoft-anlægget hører man, at der for at udnytte driftsfordele ved en beliggenhed i tilknytning til Bevtoft Biogas, at man ønsker det nuværende forslag.
Som jeg ser det, er der et markant større område til rådighed, beliggende umiddelbart nord for Biogasanlægget, et område hvor der ikke bor mennesker og et område, der faktisk ikke bliver brugt rekreativt.
Hvad med Flyvestationen, man får oplyst at solceller ikke har indflydelse på deres flyvninger, så er der mig bekendt et par hundrede hektar herinde, som ikke er asfalteret, men Forsvaret er jo nok ikke så nemme "at danse med", som de private!!!
Afslutningsvis!!
Jeg er absolut tilhænger af "grøn omstilling" men tænk jer nu om: er livskvalitet for de mennesker, der bliver berørt, helt uden betydning???

Dette er ikke tænkt som et debatoplæg men blot nogle tanker fra en frustreret borger!

Palle Rasmussen
KIRSTEN
12.04.2021, kl. 20:46
Høringssvar for vedvarende energi i Haderslev Kommune

Solceller på 226 ha. Nord for Styding

Vi har med stor bekymring læst om udpegning af så stort et areal nord for Styding, hvor opsætning af solceller kan finde sted.
Ud fra den nuværende skitse finder vi at solcellerne i så voldsom grad, vil påvirke de lokale beboer i den lille by som vi er bosat i. Mange beboer går tur ”rundt om fortet” som vi kalder området. Vi nyder de forskellige årstider og følger med i markarbejdet og dyrelivet. Vi vil opleve solcellerne som skræmmende for natur og dyrelivet.
Hvis vi hæver os op i et større perspektiv, så finder vi at Hammelev sogn – og især Styding – i forvejen betaler en stor pris for den generelle udvikling, i Haderslev kommune. Syd i sognet ligger Knagsledsvej og Ladegård som ligger i rød zone i forhold til flyvestationen Skrydstrup. Ribevej, der skiller Styding af, har længe været udset til at skulle udvides med endnu en vejbane. Og nu vil man anlægge så stor et anlæg nord for byen med solceller – det lukker os inde i udviklingen.
Styding vil ikke længere være det smørhul som vi engang købte vores huse i. Mange af os er aktive dele i foreningslivet både i Hammelev og Vojens, og vi kan gå hen og få udfordringer med at vores område vil være attraktiv at slå sig ned i.

Vores bekymring går også på at der i forvejen er et anlæg på området. I planen over dette skulle der være plantet hegn omkring området – for at det skulle falde i med naturen. Men dette eksisterende anlæg er dog allerede nogle år gammel og der er stadig ikke plantet hegn. Ville dette også ske med det nye anlæg der skal gives lov til. Og hvordan vil dette i så fald blive håndteret.

Vi opfordrer til at der revurderes om området med så fin agerjord, skal bruges til solcellepark, eller om der i virkeligheden ikke kan findes andre alternativer til grøn energi.

Med venlig hilsen
Beboer på Ringvej nr. 8 og Nyvang nr. 11.


JON
14.04.2021, kl. 09:39
RISIKO FOR BLÆNDING

Her er et link fra teknologisk institut, i forhold til risiko for blænding fra solcelle anlæg.cid:0E4DB3CF-67A6-4654-A552-5DBDF1AE94EF
JON
14.04.2021, kl. 09:52
PRØVER LIGE IGEN

Risiko for blænding

http://www.bis.teknologisk.dk/media/16308/2015%20Refleksion.pdf
ANDERS
21.04.2021, kl. 09:21
Høringssvar 21.04.2021 sagsident. 20/9946
Der er i planen afgrænset et område hvor der er påtænkes mulighed for etablering af solcelleanlæg.
Vores ønske i den forbindelse, er at gøre opmærksom på muligheden for at udvide planområdet med en del af vores arealer.
Der er tale om matr.nr. 6 af Vojens ejerlav, der ligger i forlængelse af det på tegningerne afgrænsede areal mod vest og ligger imellem planområdet og Kestrupvej. Arealet (matr.nr.6) afgrænses ligeledes af planområdet mod syd. Der er således forbindelse med det planlagt udpegede område, både mod øst og syd for matr.nr.6.
Der er på ejendommen et produktionsanlæg til mink, som desværre ikke mere kommer i produktion og som når det bliver fjernet, ikke længere vil udgøre nogen begrænsning for etablering af anlæg med solceller. Vi har et ønske om at sikre en fremtidig indtjening på ejendommen til erstatning for det der er mistet og her er der om ikke andet en mulighed.
Venlig hilsen
Anders Skovrup
Bilag: kort
MADS
24.04.2021, kl. 08:37
Høringssvar.

Udpegning af rammeområde på 72 ha til solcelleanlæg ved Simmersted.


Ved gennemlæsning af diverse sagsakter vedr. ”Projektet solcelleanlæg i Haderslev Kommune”, bl.a. sagsakter som:

Kommunetillægget/solenergi i Haderslev Kommune, screeningsmaterialet og
Notatet ”Proces og orientering” dukker flg. spørgsmål op, som kræver svar og uddybelse:

Hvad kan dette solcelleprojekt i Simmersted give lokalsamfundet, så det skaber social forankring?

Ikke meget – vi mener tværtimod – vandene bliver delt mellem dem, der kan lave en god forretning på solceller, og dem, der helt eller delvist får ødelagt værdien af deres ejendom, og det smukke bevaringsværdige landskab.

Man forudsætter at arealerne til opstilling af solcelleanlæg i det åbne land forbliver i landzonen, og kan reetableres til natur – eller landbrugsformål senere. Hvem har ansvar for denne reetablering? Og hvordan sikrer man dette i praksis?

Arealudlæggene ved Kastvrå/Simmersted ligger ifølge Kommuneplan 2017 i landskabsudpegningen uden for området som bevaringsværdigt landskab.

Men arealudlæggene vil være beliggende i områder, der i Kommuneplan 2021 er udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Der fremgår af såvel Kommuneplan 2017 som kommuneplan 2021 nye retningslinier, hvorefter de bevaringsværdige landskaber skal friholdes for byggeri og anlæg.

Som udgangspunkt kan der altså ikke opstilles større anlæg i områder, der er omfattet af udpegningen som bevaringsværdigt landskab. Hvis anlægget tillades, vil det være præcist dette, der sker.

Desuden har Simmersted også beskyttede naturtyper.

På trods af disse forhold vurderer Haderslev Kommune Simmersted egnet til videre prioritering, og området bliver samlet set vurderet egnet til at indgå i en videre planlægning.

Med hvilke foranstaltninger mener man at kunne integrere solcelleanlæggene i landskabet?

Hvordan kan man integrere så store arealer med solcelleanlæg og mene, at landskabet stadigvæk vil fremstå bevaringsværdigt?

Vi vil gerne have disse foranstaltninger uddybet og visualiseret.

Skemaet ”Opsummeringen af screeningen”, er foretaget i forhold til tidligere gældende retningslinier for (landskab) i Kommuneplan 2017, som ikke længere er aktuelle.

Det er almindeligt antaget i den planretlige litteratur, at der skal ageres på baggrund af de regler, der er gældende på det tidspunkt, hvor en afgørelse skal træffes. Det gælder også her.

Da områderne nu (2021) ligger i bevaringsværdigt landskab, bør opsummeringen af screeningen opdateres, så der også bliver sat kryds i feltet ”bevaringsværdigt landskab” ud for Kastvrå/ Simmersted.

Og helt overordnet:

Har Haderslev Kommune lovhjemmel til at fravige, at der ikke må sættes solcelleanlæg op i bevaringsværdigt landskab? Og hvad er i givet fald begrundelsen herfor?

Vi minder kommunen om, at alle planretlige afgørelser skal være sagligt, planlægningsmæssigt begrundede. Det mener vi ikke, at en beslutning om at tillade placeringen er – derimod vil den være i strid med udgangspunktet om, at sådanne anlæg ikke tillades i bevaringsværdigt landskab.

Uanset hvad er Haderslev Kommune i henhold til planlovens § 12 forpligtet til at virke for Kommuneplanens virkeliggørelse, hvilket efter vores opfattelse ikke sker, hvis det nu planlagte projekt fremmes uden hensyn til de gældende kommuneplanrammer. Tværtimod vil der blive handlet imod intentionerne i Kommuneplanen.

De udpegede rammeområder er gode landbrugsområder – men da solcelleanlæg ikke betragtes som permanente anlæg, vil de efter kommunens opfattelse ikke påvirke det lokale landbrugserhverv socioøkonomisk.

Derfor vurderer man, at kommunetillægget ikke er i strid med Kommuneplanens retningslinie, da opførelse af solenergianlæg på længere sigt ikke begrænser landbrugsdriften.

Det er noget vrøvl, for hver gang landbrugsjord overgår fra landbrugsmæssig drift til energimæssig drift, vil det alt andet lige medføre en – typisk varig - nedgang i landbrugsproduktionen.

I omhandlede tilfælde er der endda tale om ”midlertidigt” at tage god landbrugsjord ud af produktion.

Har Haderslev Kommune i sin udpegning af solcelleområder set på landbrugsjordens dyrkningsmæssige værdi, og hvilken rolle dette bør spille?

Findes der virkelig ikke andre områder i kommunen, som ud fra jordens bonitet, hensynet til beskyttelse af natur og miljø, er bedre egnet?

Eller er det alene hensynet til landmænd og udvikleres fortjeneste, der vejer tungest?

Hvad betyder det på længere sigt? Kendsgerningen er, at solceller har en levetid på mindst 30 år, og i værste fald længere. Er det reelt midlertidigt, og hvor ligger grænsen mellem permanent og midlertidigt?

Området i Simmersted er det dårligste af de syv placeringer for solcelleanlæg, som Haderslev Kommune har udpeget. Placeringen lever ikke op til Indenrigsministeriets henstilling om at anvende flade marginaljorde til solcelleparker/områder.

Her er god landbrugsjord, og mange steder kuperet med højdeforskel på 10 -12 m. Der er også højspændingslinieføring at tage højde for – og landskabet er som nævnt bevaringsværdigt.

At etablere solcelleanlæg så tæt på landsbyen Simmersted, kan kun have en negativ indvirkning på udviklingen af den lille landsby. Og på landsbymiljøet som helhed. Da man reviderede planloven gennemgribende i 2017 var et af formålene, at man ville sikre vækst og udvikling i hele Danmark, og dermed også i udkantsområder – hvis solcelleanlægget realiseres, vil dette aktivt modvirke denne hensigt.

Såfremt projektet for Simmersted bliver godkendt, ser vi os nødsaget til at fremsende en klage til Indenrigs- og Boligministeriet. Kaare Dybvad Bæk har underkendt andre projekter, som kommuner har godkendt. Derudover vil vi overveje vores klagemuligheder i nævnsregi.

For ejendommen Harken 8 vil det udpegede område til solcelleanlæg være totalt ødelæggende for ejendommen. Ejendommen vil blive omkranset af solcelleanlæg på såvel øst – vest – og nordside.

Den landskabelige vurdering der lægges til grund, er unuanceret, da der stort set kun er fokus på området ”set udefra” og ikke på området set ”indefra” (set fra ejendommen)

Den landskabelige vurdering hviler på et forenklet og traditionelt – man fristes til at sige gammeldags - syn. Åbne landbrugsarealer vurderes ikke særligt højt, selvom det har sine kvaliteter, og i vores tilfælde ligger i bevaringsværdigt landskab.

At solcelleanlægs ind- og tilpasning skal baseres på lokalplan, kan ikke bruges til noget her og nu. Kendsgerningen er, at det udpegede rammeområde vil efterlade vores ejendom i en stavnsbunden, tabsgivende, og nærmest umulig situation.

Muligheden for at afhænde ejendommen vil med det foreslåede rammeområde være nærmest ikke eksisterende – hvem vil købe en ejendom, hvor man ikke ved om man er købt eller solgt? Ejendommens herlighedsværdi vil nærmest forsvinde – det gælder såvel Harken 8 som Harken 13, og ikke kun set i forhold til et potentielt salg, men i den grad også for os, som faktisk bor her.

Muligheden for en eventuel kompensation såsom erstatning kan på ingen måde opveje usikkerheden, eller vores betænkeligheder ved at skulle bo her. En total overtagelse vil være forbundet med store følelser, da der bl.a. er tale om et fødehjem, hvor de historiske rødder rækker langt tilbage. Det er alment kendt, at der i landzoneadministrationen både bør og kan tages hensyn, også til sådanne individuelle forhold som f.eks. familiemæssig tilknytning.

Man vil blive underlagt en erstatningspraksis, som fastlægges af en taksationskommission. Hvordan erstatningen vil blive udmålt, er der ikke præcise og gennemskuelige regler for.

Vi mener ikke, at erstatningsmuligheden kan være et udslagsgivende element ved udpegning af rammeområder.

Udvikler af solcelleanlæg Nis Kjær har overfor os tilkendegivet, at han har tilsendt Haderslev Kommune skitser for eventuelle ønsker om placering af solcelleområder. Vi er uforstående overfor, at kommunen ikke har oplyst dette, men blot har oplyst, at de har fået en henvendelse fra Nis Kjær. Vi må som det mindste kunne forvente, at vi som parter høres over alle faktiske oplysninger, jf. også princippet om partshøring i forvaltningsloven, ikke mindst i lyset af, at vi påvirkes væsentligt og individuelt, hvis placeringen tillades.

Vi er klar over, at solcelleanlæg er af central betydning for udmeldte klimamål (CO2 reduktion). Det betyder dog ikke, at der ikke bør tages vidtgående hensyn til naboer, den forulempede part, hvilket VE-ordningen er et klart udtryk for.

Solcelleanlæg skal betragtes som industrielt anlæg, og hvis man ukritisk udlægger et samlet areal på 72 ha til solcelleanlæg, vil det være totalt ødelæggende for det bevaringsværdige landskab, samt hensynet til naboer.

Naturstyrelsen har i sine anbefalinger peget på, at solcelleanlæggene bør placeres tæt ved byområder. Det kan ikke siges at være tilfældet i Simmersted. Selvom afsætningen af el er et forhold mellem producent (solcelleejer) og aftager (elselskab), så bør forholdet nærmere belyses ud fra såvel en teknisk som samfundsøkonomisk betragtning, og med behørig inddragelse af de omboende, som allerede bor i området, og har investeret både penge, energi og følelser i tilstedeværelsen her i området.

Haderslev Kommune er som myndighed forpligtet til at inddrage hensynet til proportionalitet i sagsbehandlingen. Der er konkret tale om et tilfælde, hvor en investor ønsker at tjene penge på etablering af et solcelleanlæg, hvilket står overfor de væsentlige interesser, som lokale beboere har i at projektet ikke realiseres. Det er de lokale beboere, som skal sikre liv og udvikling i området, og dermed også, at intentionerne i revisionen af planloven fra 2017 realiseres. Noget sådant vil investor ikke bidrage til. Også dette bør indgå i kommunens overvejelser.

Vi håber at kommunalbestyrelsen vil være lydhør overfor vores synspunkter, og håber, at man er indstillet på ikke kun at varetage overordnede interesser, men også lokale borgeres interesser og hensyn. Det må være et berettiget ønske.

Som nævnt ovenfor forbeholder vi os om fornødent en henvendelse til Indenrigsministeriet, men også klagemulighederne ved Nævnenes Hus, såvel som en henvendelse til Folketingets Ombudsmand er i vores tanker.

Det samme gælder en inddragelse af lokale medier, om end vi absolut helst så en konstruktiv dialog med kommunen, fremfor at sagen skal føres i medierne. Desværre har vi dog set mange eksempler på, at pressens inddragelse i nogle tilfælde tilsyneladende er det eneste, som kan få en lokal kommune på andre tanker – i udgangspunktet går vi ud fra, at dette ikke gælder for Haderslev.

Med venlig hilsen

Elin og Mads Drangsfeldt, Harken 13, Simmersted
Karl Robert Nielsen og Eva Stuckert, Harken 8, Simmersted.

BJARNE
27.04.2021, kl. 10:04
Vi vil gøre indsigelse mod planlægning af en solcelle park i Revsø og Lethe området Det kan ikke være et argument at ødelægge et helt natur område og gøre at vores huse falder i værdi og måske ikke kan sælges med det ene formål at enkelte lodsejer / investorener samt kommunen og staten vil tjene penge på det
Bjarne Mathiesen
MOGENS
28.04.2021, kl. 08:38
Indsigelse vedr. solcelleanlæg ved Styding.

Jeg forstår godt behovet for at opstille solceller, med henblik på at nedbringe den samlede CO2 udledning på landsplan. Dog undrer jeg mig når jeg på ser arealet nord for Styding, og i særdeleshed hvor tæt det er placeret på selve Styding By. Hvis anlægget opstilles hvor den nuværende plan indikerer, vil det uden tvivl have en negativ indvirkning på huspriserne i byen, og realkreditinstitutternes vilje til at financiere huskøb i Styding. Hammelev Sogn, som Styding er en del af, har et utroligt velfungerende foreningsliv, som kræver en masse frivillige kræfter. Derudover har sognet en fantastisk god skole og børnehave. Dette skyldes for en stor del, at der bor en masse ressourcestærke, og engagerede mennesker, både i Hammelev og Styding. Hvis huspriserne falder i Styding som følge af solcellernes placering, vil det have en negativ effekt på skole- og forenenigsliv i sognet, og på den måde skade et ellers idyllisk landsbymiljø. Hvis man holder fast i anlægget ved Styding synes jeg man skulle rykke arealet længere mod nord, hvor der alligevel ingen mennesker bor, og derved fastholde Styding som et attraktivt sted at bo, og dermed også fastholde allle de ildsjæle der gør en kæmpe forskel i Hammelev Sogn.
HELGA
04.05.2021, kl. 11:02
Indsigelse mod solceller i Styding.
I Styding lever vi med højspændingsmaster, flystøj, motorvej og losseplads, fordi det har været nødvendigt for det øvrige samfund og for udviklingen. Men 226 ha. med solceller er ikke en nødvendighed, men en afvikling af et i forvejen trængt landområde.
Her er børnefamilier, friluftsmennesker og aktive pensionister som bevidst har valgt at bo her på grund af omgivelserne, tæt på skøn natur.
At udlægge et kæmpeområde svarende til 2.8oo byggegrunde, er ufatteligt stort. Og bliver ufatteligt grimt.
Vi ser positivt på grøn energi, men slet ikke i den størrelsesorden, og på den bedste landbrugsjord..
Det vil påvirke hele lokalområdet, Hammelev Sogn, og vil få betydning for skolen, kirken, børnehaven og foreningslivet, hvis Styding forvandles til en lollandsk landsby hvor ingen gider at bo.
Desuden er det påfaldende at alle solcelleprojekter skal placeres vest for motorvejen.
Venligst
Helga og Jørn Blomgreen. Nyvej 4 Styding.
BENNY
04.05.2021, kl. 18:33
Indsigelse vedrørende solcelleanlæg i Lerte.

Jeg undrer mig meget over at mand ønsker at opføre et solcelleanlæg i landområder som det man overvejer her.
Som uden tvivl vil få store konsekvenser for det rige dyreliv vi har i området og for os som bor her i området.
Jeg ønsker på ingen måde at blive nabo til et stort solcelleanlæg.
Jeg tænker de fleste flytter på landet for at nyde naturen og de smukke omgivelser. Hvilket jo vil blive fuldstændig ødelagt med sådan et solcelleanlæg.
Som uden tvivl også vil give en stor værdiforringelse af vores huse og ejendomme her i området. Ja hvis det overhovedet vil være muligt for os at sælge med et solcelleanlæg som nabo.
Jeg vil på det kraftigst opfordre til at man i stedet placerer sådan solcelleanlæg i forbindelse med industriområder. Og evt. på tage af større industribygninger.
Vi er rigtig mange som er meget frustrerede over de planer man har med dette solcelleanlæg.
Jeg håber inderligt man vil lytte til os. Og finde en anden løsning. Man ville uden tvivl kunne finde andre områder hvor et sådant solcelleanlæg ikke ville få så store konsekvenser for dyreliv og beboere.
MALENE
04.05.2021, kl. 20:09
Indsigelse med solcelleanlæg ved Styding

At udlægge 226 ha omkring Styding til solcelleanlæg vil ødelægge landbysamfundet...
Den dejlige natur omkring byen går tabt, huspriserne falder, foreningslivet dør og til sidst er Styding og måske endda Hammelev sogn en saga blot... Vi har i forvejen motorvej og landevej mod syd og øst, og nu er det hensigten fuldstændig at lukke os inde mod nord og vest. Det er absolut ikke hensigtsmæssigt, og virker voldsomt overdimensioneret ift. behovet i kommunen.

Herfra skal lyde et kæmpe NEJ TAK til at bo midt i en solcellepark...!

Hilsen en bekymret beboer i Styding
CHRISTIAN
05.05.2021, kl. 17:57
Indsigelse med solcelleanlæg ved Styding
ELIN
05.05.2021, kl. 21:25
Jeg gør hermed INDSIGELSE mod solcelleanlæg ved Bevtoft samt udvidelse af biogasanlægget sammesteds.

Biogasanlægget fylder i forvejen meget i landskabet og har medført megen tung trafik. Det vil kun blive værre, hvis anlægget udvides.

Solcelleparker fylder også utrolig meget i landskabet. De skæmmer meget og ødelægger både landbrugsjord og naturen.
HAMMELEV SOGNS BORGERFORENING
05.05.2021, kl. 22:30
Høringssvar til Solcellepark i Styding.

I Hammelev Sogns Borgerforening er vi bestemt tilhænger af både sol-, vind- og vand-energi. Og vi er såmænd også indstillet på, at det både koster, og at det ikke alle steder bliver lige pænt at se på.

MEN at lægge en solcellepark på 226 hektar på god landbrugsjord og tilmed i Stydings dejlige natur, som bliver flittigt brugt af folk fra nær og fjern, er intet mindre end en katastrofe.
Ikke kun en katastrofe for Stydings ’byboere’ og unge landmænd, som afskæres muligheden for optimal drift, fordi de mister landbrugsjord – men for hele Hammelev Sogn.

En park i den størrelse og med den skitserede placering vil låse Stydings beboere inde i et solcelle-glasgreb af så store dimensioner, at det vil få huspriserne til at falde og folk til at flytte. Og der vil næppe komme nye i deres sted.
For ingen vil bo med en helårsudsigt til ”sort glas”, så man hverken kan se om det er forår, sommer eller vinter.

Og så må man sige, at prisen er urimelig høj for beboerne og sognet – for at en solcellepark skal være rentabel for investorerne.
Som bekendt er regeringens holdning, at ”god landbrugsjord skal bruges til fødevarer”.
Og den er vi meget enige i!

Hele Hammelev Sogn – ikke kun Styding – har brug for ressourcestærke familier til at holde foreningslivet og udviklingen i gang. De er med til at gøre sognet til det attraktive område, det er - hvor det er godt at bo og leve – og for mange også at arbejde.
Alt for mange af dem vil flytte væk, hvis den skitserede solcellepark bliver placeret op af Styding.

Derimod ser vi en mulighed i at flytte en solcellepark en ½ til 1 kilometer mod nord. Her kunne der etableres en noget mindre solcellepark, fordi terrænet er sådan, at cellerne ikke kan ses fra ejendomme i Styding, Stydingskovvej eller fra Ringtved.
En sådan placering giver også mulighed for, at der mindst er 400 meter fra solcellerne til nærmeste ejendom. Man kan også vælge at lægge en solcellepark på lavbundsarealer, som der er planer om at tage ud af landbrugsdriften med meget stor gevinst på CO2-området.

Når vi foreslår en noget mindre park, er det fordi udviklingen inden for grøn og alternativ energi – herunder solenergi – går meget stærk i disse år. Mange nye muligheder for hente energi fra solen er på vej. Der udvikles blandt andet på byggematerialer med indbyggede solceller. Dertil kommer, at man kunne forestille sig en lov, der fremover foreskriver, at der lægges solceller på al offentligt byggeri.

På vegne af Hammelev Sogns Borgerforening
- med en medlemsskare på 300 husstande.

Bestyrelsen: John Schmidt, Børge Christensen, Anna Marie Bohsen, Erling Klich, Else Borchert og Troels Hass.

/Hammelev, 04.05.2021.

PETER
06.05.2021, kl. 06:31
Syntes ikke at vi skal lægge jord til solcelleanlæg i omkring Bevtoft,vi har et stort biogasanlæg hvor de omkring små og store veje bliver hårdt belastet hvilket det ikke er kalkuleret med dernæst vil i have at vi skal have tillid til politikerne mht.solanlæg på omkringliggende arealer ved Bevtoft og enda god landbrugsjord,det kan i godt glemme alt om,det syntes jeg ikke om.
PETER
06.05.2021, kl. 06:54
Her igen et argument for ikke at skal solcelle anlæg i og omkring Bevtoft https://ekstrabladet.dk/nationen/celle-udsigt-tag-300.000-kr.-og-hold-kaeft/8559505
SIMON MARK
06.05.2021, kl. 08:23
Indsigelse mod solcellepark ved Styding

I byen Styding er der udpeget ca. 226 hektar landbrugsjord til opførsel af ny solcellepark (teknisk anlæg). Et sådant anlæg vil efter min mening skæmme landskabet, og forringe de visuelle- og oplevelsesmæssige værdier!

Et utal af folk går ture og opholder/hygger sig/mødes på den nyetableret shelterplads i Styding. De vil nu blive omringet at mørke skinnende solcellepaneller… der findes intet naturligt over store tekniske solcelleanlæg/parker!

Der gøres opmærksom på, at de statslige retningslinjer for opsætning af tekniskanlæg herunder solceller parker bør ligge på fladt terræn! Landskabet ved Styding er ikke fladt! Det ligger i kuperet terræn og det vil ikke være muligt at afskærme. Hele herlighedsværdien for området vil forsvinde, og en beplantning omkring solcelleanlæggene vil hverken berige eller forbedre forholdene.

Byerne Hammelev, Ladegaard og Styding hænger unægtelig tæt sammen. Der er en kulturel sammenhængskræft mellem disse byer! Skole, foreningsliv og kirke er med til at knytte et bånd mellem byerne. Vi har et lokalsamfund der fungerer selvom byerne allerede i dag er belastet og udfordret af:

1). Støjgener fra motorvej E45
2). Støjgener fra Ribelandvej, en af Sønderjyllands mest trafikerede landeveje (mere end 10.000 bilister kører dagligt forbi Hammelev og Styding).
3). Støjgener fra flyvestationen Skydstrup. Den nye type kampfly vil i fremtiden påvirke beboerne endnu mere end det nuværende kampfly F16. Beboer fra Ladegaard flytter i dag væk fra området.

Byerne Hammelev, Styding og Ladegaard er i dag udsat tilstrækkelig. Beboerne i dette samfund skal ikke belastes mere! Lad os få ro og få lov til at bevare de naturlige omgivelser vi har! Det er min bøn, at de folkevalgte i Haderslev Byråd tager forbi Styding/Hammelev og Ladegaard for at se på de værdier de er på vej til at ødelægge!

FLEMMING
06.05.2021, kl. 19:26
Jeg vil hermed gøre indsigelse mod solcelle anlæg ved Bevtoft by. Jeg mener at placeringen er for tæt på byen. Anlægget bør placeres i god afstand fra byen i et område hvor det ikke generer beboede bygninger.


BODIL
07.05.2021, kl. 11:00
Indsigelse mod solcellepark ved Bevtoft.
Det ville være imod alt fornuft, at anlægge
en solcellepark lige op af byen.
Mange af byens borgere bruger området til
både cykel og vandreture. Årstidens foranderlige
afgrøder på markerne er dejligt at følge.
Dette ville en solcellepark hurtig sætte en stopper for.
Jeg er bestemt fortaler for grøn energi, men
tror og håber, at placeringen vil kunne findes et bedre sted .
JØRGEN
07.05.2021, kl. 11:04
Høringssvar vedr. solcellepark ved Bevtoft.
Da vi for mere end 40 år siden valgte at flytte til Bevtoft, var det fordi vi her fandt et levende bysamfund omkranset af en flot natur, velvidende at det er tæt på flyvestationen, men alligevel et godt sted at bo, ikke mindst fordi vi har et godt forenings-miljø, båret af en masse aktive ildsjæle, som har sikret at vi har børne- have, idrætshal, krolfbane med klubhus, bålhytte & shelter samt et fint stisystem – blot for at nævne noget af det som disse folk har sørget for. Alt dette er i meget høj grad med til at gøre Bevtoft til et godt sted at bo og leve.
Gennem de senere år er forholdene og vilkårene for livet i Bevtoft blevet væsentlig forandret, desværre ikke til det bedre, hvorfor det bliver sværere og sværere at tiltrække ”nye” beboere til byen, flere ting har gjort området mindre attraktivt. Der er nok ikke ret mange, som finder nærheden til et biogas anlæg charmerende, støj fra flyvestationen – især kommende – er nok heller ikke noget godt argument for at bosætte sig her. På trods af disse forhold er mange stadig glade for at bo her, omgivet af åbne marker og flot natur.
Desværre risikerer vi nu at blive påduttet et stort solcelleanlæg, placeret tættest mulig på byen, det vil være endnu en ting, som kan ødelægge alle tanker om at bosætte sig i Bevtoft. Et sådan anlæg vil gøre det endnu sværere at sælge huse her - og, på sigt, vil børnetallet dale, skolen og børnehaven lukke, dermed fjernes grundlaget for vores købmandsbutik og byen vil dø, det kan vel ikke være meningen??
Jeg har mere end svært ved at se det seriøse i de officielle, kommunale intentioner om øget bosætning i landdistrikterne, sammenholdt med den foreslåede placering af omtalte solceller. Det burde være muligt at finde andre og bedre egnede steder til et sådan anlæg, et sted hvor man ikke kvæler et godt og velfunge -rende samfund. Hvis landsby død ikke er målet, skal solcelleparken placeres et andet sted, uden beboelse tæt på.
Jørgen Christensen

PEDER CHRISTIAN
07.05.2021, kl. 13:08
Til Haderslev Kommune

Vedr. forslag til Kommuneplantillæg 11-2017, Solenergianlæg i Haderslev Kommune.

Danmarks Jægerforbund v/Haderslev Jægerråd anerkender behovet for etablering af nødvendige anlæg til vedvarende energi i Haderslev Kommune. I forhold til de udpegede områder har Haderslev Jægerråd følgende kommentarer:
For det første undrer det, at Naturbeskyttelseslovens §17 omkring Skovbyggelinjer, om en afstand på 300 m fra nybyggeri til skovbryn, ikke respekteres i forslaget. Det gælder især for områderne 10.40.TA.05 (Rovstrup/Krejsel) og 10.40.TA.04 (Rovstrup/Krejsel), samt 16.10.TA.03 (Bevtoft). Og i mindre grad 14.21.TA.01 (Kastvrå) og 15.20.TA.02 (Styding).
For det andet undrer det, at der på s. 3 under Retningslinjer og redegørelse står: ”I det åbne land skal anlæggene som udgangspunkt placeres på landbrugsarealer uden natur-, landskabs- eller kulturhistoriske interesser. Store hegnede anlæg må ikke enkeltvis eller ved flere enkeltliggende anlæg skabe barrierer for vildtets passage i landskabet. Beplantning skal afskærme anlæggene i forhold til naboer, veje og øvrige interesser i det åbne land”.
Haderslev Jægerråd er af den opfattelse, at anlæg af denne type, og med det beskrevne omfang, vil konflikte med natur og landskabsinteresser, på alle de udpegede lokaliteter.
Haderslev Jægerråd vil dog afslutningsvis rose forslaget for, at der på s. 4 og 5 er tydelige beskrivelser af, hvordan vildtets frie bevægelighed sikres gennem bredde faunapassager, samt beskrivelsen med flere hensyn til, at fremme biodiversiteten i anlæggene.

Venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund, Haderslev Jægerråd

PC Gade
Medlem af Haderslev Jægerråd

MADS
07.05.2021, kl. 17:55
Til Haderslev Kommune.
Tillæg til høringssvaret den 23.04.2021. Solcelleanlæg i Simmersted.
I debatoplægget – Planlægning for solenergi i Haderslev Kommune -står der side 4, at solcelleanlæg ikke bør ligge, hvor den bl.a. kan ændre udsigten for nærliggende naboer eller i områder der er udpeget som bevaringsværdigt landskab.

På byrådsmødet den 24.11.2020 blev kriterierne til udpegning af arealer til større solenergianlæg besluttet og godkendt.
Kriterierne lægger bl.a. op til, at større solenergianlæg som udgangspunkt vil blive placeret på landbrugsarealer uden natur - landskabs – eller kulturhistorisk interesse.

Formålet med kommuneplantillægget 2017 er at udlægge områder i Haderslev kommune, hvor der kan etableres solenergianlæg, og derved gøre det nemt for investor at se, hvad kommunen gerne vil. Samtidigt sikres tryghed for borgerne ved, at man kan se, hvor i kommunen, der de kommende år kan forventes etableret sådanne anlæg.
Magen til vrøvl skal man søge længe efter. Tryghed kan kun skabes på baggrund af eksakt viden, og ikke som nu, hvor et stort areal (et stort rammeområde i Simmersted) udlægges med stor mulighed for solcelleanlæg. Hvilke sikkerheder vil der være, og hvilken tro kan man have til, at kommende lokalplaner vil tilgodese nabointeresser og synspunkter, når man som nu laver en ramme for solcelleanlæg, der i Kommuneplan 2021 ligger i bevaringsværdigt landskab?
Hvilken tillid kan man så have til kommende lokalplaners indhold og omfang?

På baggrund af landskabsanalysen og områdebesigtigelse vurderer kommunen, at solenergianlæg med de rette foranstaltninger kan integreres uden at skæmme landskabet i Simmersted.
Som nævnt før vil vi gerne have dette visualiseret.
På denne baggrund vurderer Haderslev kommune, at kommuneplantillægget ikke vil være i strid med hverken den gældende retningslinie 2017 eller den kommende kommuneplan 2021 retningslinie for bevaringsværdigt landskab.

 Da Haderslev kommune ud fra en betragtning om, at kommuneplantillægget er et tillæg til Kommuneplan 2017, er områderne her i Simmersted ikke udpeget som bevaringsværdigt landskab. Og det skal /vil kommunen tage udgangspunkt i.
Det er en betragtning, vi hverken kan dele eller forstå, og derfor ønsker vi svar på flg. Spørgsmål:
 
  Af Kommuneplantillæg nr. 11 fremgår på side 4, at det er vigtigt at placere solcelleanlæg hensigtsmæssigt i forhold til f.eks. naboer, og i forhold til landskabs- og naturinteresser, som knytter sig til det åbne land. Det fremgår også, at store, fritstående anlæg som udgangspunkt skal placeres på arealer uden natur- eller landskabsinteresser. På side 6 kan man se, at de udlagte områder er vurderet i forhold til bl.a. bevaringsværdige landskaber. Simmersted er ikke i Kommuneplan 2017 udlagt som bevaringsværdigt landskab, men det vil området blive i Kommuneplan 2021. Bevaringsværdige landskaber skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg. Kan kommunen forklare, hvordan det hænger sammen, at Haderslev Kommune nu vil udpege området til solcelleanlæg, når man i snarlig fremtid vil vedtage Kommuneplan 2021, hvor området udlægges til bevaringsværdigt?
 
   Er det ikke at vende tingene på hovedet, at man nu laver et kommuneplantillæg 11, hvor man udlægger til solcelleanlæg, henset til, at man i indeværende år vil udlægge Simmersted til bevaringsværdigt landskab – hvis rækkefølgen havde været omvendt, ville man jo ikke have udlagt til solceller, og det bør vel bero på mere langsigtede planlægningsmæssige overvejelser, hvilke arealudlæg der sker i kommuneplan, fremfor at der laves en kortsigtet og indbyrdes modstridende planlægning?
 
   Af tillæg 11 fremgår, at det er vigtigt, at der i hvert enkelt tilfælde tilvejebringes den bedst mulige løsning, også i forhold til omgivelserne. Det fremgår også (side 5), at landskabsanalyser i tvivlstilfælde skal sikre, at der tages de nødvendige hensyn til naboerne. På side 7 er det nævnt, at en landskabsanalyse har vist, at solenergianlæg med de rette foranstaltninger vil kunne integreres i landskabet uden at skæmme, og samtidig vil kunne tilføre en rekreativ merværdi, såvel som det nævnes, at Simmersted-arealet vil komme til at ligge nær den forventelige hærvejsmotorvej. Dette skulle begrunde, hvorfor kommunen ikke mener, at arealudlægget vil være i strid med den kommende kommuneplan 2021.
 
Af landskabsanalysen fremgår vedrørende Simmersted, at delområde A ligger udpeget til bevaringsværdigt landskab, og at delområde B, hvor vore ejendomme ligger, ikke er udpeget hertil (endnu). Område A anbefales som lav prioritet i forhold til solcelleanlæg, hvilket udelukkende er begrundet i, at området er bevaringsværdigt landskab. Område B anbefales som 1. prioritet, og begrundelsen er, at området ligger udenfor udpegning som bevaringsværdigt landskab. Analysen hævder, at anlægget ikke vil skæmme, men omtaler ikke desto mindre muligheden for at underinddele med levende hegn, for at dæmpe det visuelle indtryk – hvilket vel er en erkendelse af, at anlægget selvfølgelig skæmmer landskabet. Indholdet af landskabsanalysen viser helt entydigt, at udpegning til bevaringsværdigt landskab har helt afgørende betydning for, om et areal er egnet til solceller – hvordan kan Haderslev Kommune stå inde for, at man ikke desto mindre nu vil udlægge delområde B som 1. prioritet, når det ligger fast, at netop dette område vil blive udpeget som bevaringsværdigt i kommuneplan 2021?
 
Hvorfor skifter udpegede område fra ikke bevaringsværdigt i Kommuneplan 2017 til bevaringsværdigt i 2021? Hvilke argumenter ligger til grund herfor? Det må kommunen jo vide, og der må være noget, der kan uddybe dette. Man kan jo ikke mene det ene den ene dag og den næste dag noget andet. Hvad er logikken?
Det er ikke logisk, at man alene henholder sig til Kommuneplan 2017. Er det ikke den nyeste viden, der skal lægges til grund?
Er det ændringer i landplandirektiver, der ligger, der er grundlaget? Eller hvad?
Er rammerne i strid med direktiverne?

Den 2.3.2021 godkendte Haderslev byråd ”Forslag til kommuneplantillæg 11-2017
I tillægget indgår flg. Rækkefølgeplanlægning:
1.år: Rovstrup/ Krejsel
2.år: Kastrup Enge og Kastvrå
3.år: Simmersted og Styding
4.år: Bevtoft og Lerte
Hvorfor anbefaler Udvalget for Plan og Miljø over for byrådet, at den rækkefølge ansøgningerne er oplistet i fjernes? I stedet for gives biodiversitet og lokal forankring fortrinsstilling i forhold til de øvrige kriterier.
Underlig nok er det de samme kriterier som projektudviklerens, hvor han i et tillæg til sin ansøgning (17.02.2021) skriver, at han vil motivere sin ansøgning yderligere ved at vise, at han kan etablere:
Et lokalforankret projekt.
Et projekt med fokus på biodiversitet i planlægning og drift.
Projektudvikleren kalder projektet for ” Solcelleprojekt i Haderslev – et folkeejet projekt med biodiversitet”

Hvilke kriterier har Haderslev kommune brugt til at udarbejde den oprindelige rækkefølge?
Hvad andet end at beboerne i Simmersted får medindflydelse på hvilke træer og buske, der skal plantes for at skjule solcelleanlæggene eller at kunne købe anparter, lægger kommunen i begrebet
lokal forankring?
 
Man kan læse, at der har været kontakt- dialog – møder – telefonsamtaler mellem projektudvikler og Haderslev Kommune over længere tid. Hvornår blev kommunen kontaktet af projektudvikler i forhold til ansøgning om opstilling af solcelleanlæg (kommunetillæg 2017)?
Kan man mistænke Haderslev kommune for at gå solcelleprojektudviklerens ærinde? Det mener vi helt åbenlyst.
Elin & Mads Clausen Drangsfeldt, Harken 13, Simmersted
Eva Stuckert & Karl Robert Nielsen, Harken 8, Simmersted

HENRIK
07.05.2021, kl. 19:37
Jeg syntes ikke Bevtoft sogn fortjener flere tilskuds styrede forsøg i vores baghave.

Larm fra flyvestationen, jo,- det er for det meste et par gange om dage i hverdagene, og gylle gas anlægget har vi været hældige med ikke lugter som i Korskro.

Hvorfor er det lige vi så nu skal ha' tapetseret vores åbne marker nord for byen og åbredden langs vores dejlige Gelså med aluminium og silicium. Er det fordi nogen ser en forretning i tilskud igen ??

Pænt men bestemt nej tak !

Hvis de kære lokalpolitikkere ellers gad køre en tur ned gennem Tyskland, og via Hanover mod Dresden, så kan i selv se hvad silicium forurening er for noget. Landskabet er ødelagt. Det ønsker vi ikke ske i Bevtoft.

Vi har brug for at det (på trods af kommunen) stadig er attraktivt at flytte til byen.
TONI
08.05.2021, kl. 08:32
NEJ TAK TIL SOLCELLER I BEVTOFT

Placer nu de solceller ved vindmøllerne og lad vær med at trække flere ting ned over folks ejendomme som de har pinket og sparet op til. hvis der skal placeres nogen kan det på området på Langvej nord for biogas og over mod flyvestatioen samt alle ledige arealer på flyvestationen mm,derude kan man ikke se et hus i miles omkreds,men stadigvæk få dem placeret ved vindmøllerne,der er rigeligt med plads - og lad så vær med at tænke i bynære omgivelser samt op mod en plantage der nyder godt af dyreliv mm.

MORTEN
09.05.2021, kl. 10:46
Indsigelse vedrørende solceller i Styding

Dette projekt virker for mig udelukkende som en prestige projekt for kommunen. Vi vil gerne generere en masse grøn energi, og det er jeg som udgangspunkt også tilhænger af. Men med så store anlæg der er lagt op til, så skal man også tænke på om man har mulighed for at afsætte energien.
Det vil være i sommermånederne, midt på dagen hvor produktionen vil blive højest. Hvem er det der skal bruge strømmen der?
Der er eksempler på at vindmøller skal lukkes på visse tidspunkter, da energi produktionen overstiger energi forbruget.
Sagt på en anden måde, når Haderslev kommunes anlæg produceres på sit højeste, skal vi lukke vindmøller ned andre steder i landet. Det er der ikke meget sammenhæng i.

Der er blevet gjort meget ud af at beskrive hvad der skal gøres for at bevare naturen i sammenhæng med sol energi anlæggene. I stedet synes jeg man skulle have tage udgangspunkt i placeringer hvor naturen i forvejen ikke vil blive generet. Jeg tror ikke på at man kan lave et anlæg ved Styding på 226 hektar og så samtidig bevare naturen. Og anlægget af såden en størrelse vil aldrig kunne gemmes af vejen.

Venlig Hilsen, Svagstrømsingeniør, Morten Skøtt
DANIEL
10.05.2021, kl. 16:05
Vedhæftet høringssvar til solceller i Simmersted
ANETTE
10.05.2021, kl. 18:28
Solcelleanlæg på 226 hektar ved Styding

Vi har valgt at bo i Styding. Det er et tilvalg – i det skønneste område i meget flot natur og vi er mange, der nyder det dagligt med gå-, løbe- og rideture. Landskabet er ret kuperet og varierende og vi har et rigt plante- og dyreliv.
Forskning viser – ikke overraskende! - at naturen og aktiviteter i naturen har en afstressende effekt og øger vores livskvalitet. Vi har valgt at bosætte os her. Styding er et tilvalg.

Hvis en solcellepark på hele 226 hektar etableres lige uden for byskiltet i Styding, vil det få en konsekvens for vores huspriser generelt i byen og vores trivsel. Styding vil blive et fravalg og blive affolket, trist og ligge i en sort ørken af solceller. Det vil ikke virke afstressende. Tværtimod!
Sammen med Hammelev og Ladegård har vi et fantastisk sammenhold og foreningsliv og Børnenes hus og skolen er afhængige af, at der er børnefamilier, der vælger området til. Alt dette vil blive truet grundet solcelleanlæg af denne størrelse, da mange i så fald vælger området fra og flytter. Styding vil blive et fravalg.
Hammelev Sogn betaler i forvejen en høj pris med motorvejen tæt på, store vindmøller og elmaster samt udsigten til F35 fly i Skrydstrup. Vi skal IKKE have kæmpe solcelleanlæg også.

Selvfølgelig skal vi vælge grøn energi til. Måske der findes alternativer til store solcelleanlæg? Kan der placeres et mindre anlæg længere op mod Ringtved, hvor der i forvejen er store vindmøller, el-master og ingen beboelse. Min bekymring er dog, at får vi et mindre solcelleanlæg, kan det måske hurtigere/lettere blive udvidet senere. Det er jo set før at ”Når man rækker fanden lillefingeren…..” Vil det overhovedet være muligt at afskærme solcelleanlæg i et så kuperet terræn, som vi har? Solceller bør overordnet set blive placeret på offentlige bygninger – dem er der mange af! Men loven mangler og det er også en økonomisk større belastning.
Alternativt kan der placeres solceller langs med motorvejen – der er det jo begrænset, hvor mange der går, løber og rider mv.
Styding skal forblive et tilvalg – derfor et fravalg herfra af 226 hektar solcelleanlæg med nuværende placering.


Med venlig hilsen Anette Fredsted, Svinget 7, Styding

JENS
10.05.2021, kl. 21:29
Indsigelse vedrørende solceller i Styding.


I forbindelse med mit frivillige arbejde for børn og unge i Det Danske Spejderkorps, Hammelev Gruppen, har vi flere gange benyttet Shelter-pladsen i Styding.

Det er en fantastisk shelterplads bygget af lokale kræfter og viser det store sammenhold i området. Pladsen er omkranset af åbne marker, hvor det er muligt at lave observationer fra hegnet og ud på alverdens dyr, som bor i området.

Sidste weekend d. 7-8 maj lavede vi overnatning i det fri på pladsen for mini spejderne (2-3. klasse). De fik en fantastisk oplevelse, hvor de virkeligt var i naturen og ikke “kun” i spejderhytten i Hammelev.

Hvis området omkranses af solceller vil det ødelægge hele oplevelsen af “at være i naturen”. Børnene vi ikke kunne se ud over markerne, men føle sig indespærret i et industrikvarter.

Selvfølgelig er man som spejder interesseret i bæredygtighed, men desværre virker dette projekt mere som et prestigeprojekt for kommunen, så de har “gjort noget”.

Men hvad er det vi gør…

Man kunne fristes til at sige samfundssind, vores nye Corona ord. Hvor er samfundssind i denne løsning? Vi kan lave en masse strøm, men ikke afsætte det før om måske 10 år! Kommunen og lodsejerne tjener penge, da “Staten Danmark” skal kunne aftage strømmen, og derfor køber strømmen uden at kunne modtage det.

DET ER IKKE SAMFUNDSSIND


(Samfundssind betyder ifølge ordbogen, at man vægter samfundets interesserer højere end sine egne private interesser.)Venlig hilsen

Jens Hørlyck

ANNEMETTE
10.05.2021, kl. 22:14
Indsigelse mod solcelleanlæg ved Moltrup/Kreisel skov

Vi går helt klart ind for alternativ energi, og mener at alle bør udnytte de fantastiske ressourcer der er i naturens uudtømmelige energi - solen.
Da vi købte vores ejendom, var det for at komme ud i ro og fred, vi bor på en ejendom, hvor der er meget dyrevildt som trives med den uberørte natur, og der er desuden servitutter i forhold til de fredede løvfrøers vandring. Opsætning af solceller vil helt klart forringe værdien af vores hus, da de kommer til at ligge nord for os, og dermed vil vi opleve generende genskin direkte mod os. Vores adgang til jordstykke nord for ejendommen vil også blive forhindret, ligesom vi undres over at god agerjord skal inddrages til dette projekt, når der er så mange andre steder, det kunne ligge uforstyrret og lige så effektivt.
Hvis man vælger at fastholde placeringen, vil vi forvente at blive kompenseret for husets faldende værdi men allerhelst ville vi ønske at kunne blive boende med udsigt til mark og skov.
På vegne af beboerne på Povlsgårdvej 24
ANNE-METTE JESPERSEN
10.05.2021, kl. 22:57
Vedr. forslag til solcelleanlæg på 165 ha i Lerte gør vi hermed indsigelser.

Vi har en slægtsgård som er en del af det område hvor I foreslår at anlægget skal placeres.

Vi driver rideskole på ejendommen og har behov for alt vores jord til formålet.

Vi bor på landet for at leve i naturen med alle dens glæder.

Det vil være en væsentlig værdi forringelse for os der kommer til at bo med solcellerne lige uden for døren.

Det ville efter vores mening være hensigtsmæssigt at placere solceller på industribygninger/områder m.m., hvor det ikke griber så voldsomt ind på naturen.
JØRGEN
11.05.2021, kl. 15:01
Indsigelse/bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforenings Haderslev-afdeling til Haderslev Kommunes forslag til tillæg til kommuneplan for solceller

Den 11. maj 2021

Danmarks Naturfredningsforenings Haderslev-afdeling (herefter benævnt afdelingen) skal gøre opmærksom på følgende:

Afdelingen finder forslaget meget omfattende og forhastet udarbejdet. Afdelingen mangler en generel landsdækkende analyse om behov og relevant placering i stedet for en række placeringer, der tilsyneladende er udvalgt på basis af investorønsker.

Afdelingen forudser med de nuværende placeringer desuden store interessekonflikter mellem investorer og øvrige beboere i nærområderne til de udlagte solcellearealer, der tidligere har været omfattet af forskellige beskyttelser mod byggeri og anlæg. Tilgodeseelse af de få vil her ikke gavne tilliden til planlægningen, idet befolkningen ellers ikke kan handle og leve i tillid til den eksisterende planlægning, men aldrig ved sig sikre mod nye investoreventyr.

Afdelingen skal derfor dels foreslå, at kommunens yderligere planlægning afventer en overregional planlægning, som bedre kan vurdere behov og regional fordeling, samt at projekter kun gennemføres, hvor der er generel lokal accept.

Derudover finder afdelingen at hidtidige landskabelige beskyttelser ikke skal tilsidesættes men opretholdes, og at solcelleanlæg ikke bør placeres på arealer, hvor der er indsyn fra omkringliggende veje o. lign. Kastrup Enge bør ikke komme i spil igen, men som det også af beboerne i området blev forventet efter opgivelsen af vindmølleplanerne, vende tilbage til sin oprindelige beskyttelse.

Afdelingen finder desuden, at solceller bedst bør placeres på eksisterende bygninger. Der findes allerede en stor bygningsmasse med åbne tagflader både i byer og i landområderne, som med fordel vil kunne anvendes uden at store landskabelige værdier eller landbrugsarealer går tabt.

Med venlig hilsen

Danmarks Naturfredningsforenings Haderslev-afdeling
Bent Karlsson, formand
Jørgen Clausen, næstformand


PETER
12.05.2021, kl. 13:31

hej jeg hedder peter smith og bor i bevtoft har jord i det område hvor der ønskes solceller og har et forslag til et tillægsareal areal ca 25 hektar ligger lige ved biogasværket og har mtr nr 260 hjartbro ejerlav vh peter smith glaservej. 1 6541 bevtoft
HANS ERIK
12.05.2021, kl. 14:14
Jeg er modstander af kommunens og investorernes interesse i solcelleanlægget i Lerte, og giver hermed min indsigelse mod dette.
Vi er i området en del barnefødte der efter endt uddannelse m.m., valgte at komme tilbage for at overtage fødehjem og blive boende. Grunden til dette er bl.a. vores gode sammenhold mennesker imellem, samt områdets rige natur og dyreliv.
Det man kalder "områdets husmandsbrug" er derfor også i dag beboet af vellønnede borgere, der gerne pendler 1 - 2 timer til arbejde hver dag.
Ved at etablere solcelleanlægget, vil priserne på boligerne falde, og der vil være mindre attraktivt at bo i området. Man vil se beboere flytte, ejendommene forfalde og et trist område at opholde sig i.
Solceller skal placeres hvor der ikke er landbrugsjord / natur m.m., men langs motorveje, på hustage og lign. steder.
Jeg håber HP Gejl og co. vil bremse op og se området som et værdifuldt, rekreativt og resourcestærkt sted, man ikke bare bør ødelægge for at tilfredsstille få menneskers ønsker om lettjente penge.
Venlig hilsen
Hanne Lise & Hans Erik Hansen
HUGO
12.05.2021, kl. 19:54
Indsigelse mod solenergianlæg i Lerte/Revsø. Jeg er meget imod etableringen af anlægget i Lerte . Det er et stort anlæg - 165 ha - og kommer til at ligge på rigtig godt landbrugs jord . Kan ikke forstå man også vil lægge anlægget , hvor der ligger en stor mælkeproduktion . Det kan da ikke være meningen at hele denne ejendom skal ødelægges af sådan et kæmpe anlæg. Vi andre naboer bliver også generet af det . Det bliver svært at sælge vores ejendomme - hvem har lyst til at bo i et spejlhav ??For ikke at tale om den værdiforringelse der vil følge med . Hvor er udviklingen af landdistikter så henne? Bliver nok mere afvikling !!
Ved godt det er planen at der skal plantes omkring , så de ikke kan ses . De vil altid kunne ses!! Udsigten over åbne marker med afvekslende afgrøder vil forsvinde !! Det er jo en af glæderne ved landbo livet, at kunne følge med i årstidernes skiften . Tror heller ikke på de nogensinde forsvinder igen fra disse arealer , når de først er etableret. Anlægget skal godt nok fjernes igen , men vides ikke hvornår ! Og hvem skal så betale for det ?? Investorerne er sikkert over alle bjerge til den tid. Med venlig hilsen Hugo Olesen - Sommerstedvej 26
JENS
12.05.2021, kl. 20:47
Indsigelse mod anlæggelse af et kæmpe solcelleanlæg ved Bevtoft By.

Vi har boet i Hjartbro / Bevtoft siden 1984, hvor vores børn er vokset op i et skønt område med en usædvanlig flot natur.
Hele området er helt unikt – naturmæssigt og er meget rekreativt.
Naturen benyttes af rigtig mange forskellige: Børnehaver, skoler, diverse sportsgrene, lystfisker, jæger, naturelsker og andre fritidsorganisationer. Alt i alt drejer det sig om rigtig mange personer som benytter området.
Alt det fremgår da også af Haderslev Kommune og Region Syds hjemmesider og diverse turistbrochurer og pjecer, der især henvender sig til udenbys – og udenlandske gæster.

I de sidste 10 år har Haderslev Kommune givet tilladelse til flere større projekter i Hjartbro/Bevtoft -området. Her tænkes på udbygning af eksisterende anlæg og bygning af nyt: Højspændingsanlæg mod vest og Flyvestation Skrydstrup mod nordøst samt opførsel af et stort Biogasanlæg mod nord.
Anlæggene og bygningerne, med deraf følgende lugt og støjgenere er uden hensyntagen til det unikke område og uden hensyn til skiftende regeringers udmeldinger om bevarelse og udvidelse af naturen blevet opført og taget i brug. Alt har eller vil få en meget negativ indvirkning på hele området og de personer som bor her.

At Haderslev Kommune nu er i færd med at ville give tilladelse til, at opføre et kæmpemæssigt indhegnet solcelleanlæg på Hjartbro Jorde nordøst for Bevtoft og klods op af selve byen, er helt fejlslagen.
Ved en evt. opførsel vil alt dyreliv og fugle, som bruger både Bevtoft Plantage og de tilstødende marker blive påvirket og formentlig på sigt dø eller forsvinde. Idet adgang til Gels å og samtlige læhegn (veksler /ledetråde) vil være fjernet ligesom der trafikalt vil være en større trafik og megen larm i forbindelse med opførslen og vedligeholdelsen.
Mange af de personer, som bor i/eller benytter området vil også blive berørt negativt på den en eller den anden måde som eksempelvis: Mistet udsigt/synet, trafik og støj, manglende natur, omlægning af veje, placering op af Bevtoft By. Alt dette skal selvfølgelig kædes sammen med de eksisterende øvrige generene fra Flyvestation Skrydstrup, Biogasanlægget og Højspændingsledningerne.
Som nævnt syntes vi, at der til dato er trukket mange veksler på hele dette unikke område og det er derfor meget usmageligt, at fremkomme med endnu et større projekt, som i den grad vil forringe både levevilkår og trivsel for dyr og mennesker.
Der er ikke plads til mere i Hjartbro/Bevtoftområdet.
Haderslev Kommune må ud at finde et andet sted.

Vi gør derfor indsigelse imod en evt. opførslen af den påtænkte kæmpe solcellepark ved Bevtoft.

Birte og Jens Høyrup,
Hjartbro Byvej 19,
Hjartbro.
6541 Bevtoft.MARIA
12.05.2021, kl. 20:48
Høringssvar vedr. solenergianlæg i Styding

Som medlemmer af skolebestyrelsen for Fællesskolen Hammelev Sct. Severin har vi med bekymring læst kommunens planforslag om at udlægge 226 ha. landbrugsjord nord og vest for Styding til solenergipark. Et anlæg i den størrelse vil praktisk talt lukke sig rundt om byen, og det vil være meget svært at anlægge læhegn i det bakkede terræn så store, at anlæggene ikke vil skæmme. Vi har ligeledes svært ved at se ud af planforslaget, hvordan kommunen reelt vil sikre biodiversiteten omkring anlæggene.

Styding er et lille og velfungerende landsbysamfund, som indbyggerne i høj grad har tilvalgt pga. de landlige omgivelser. Hvis byen – som i forvejen er delt af Ribevej – lukkes inde mod nord og vest, er vi bange for, at det vil være svært at tiltrække tilflyttere. Som en del af Hammelev Sogn bidrager Styding med mange børn i skolen og i det frivillige foreningsliv. I et lille sogn som vores, er vi meget afhængige af børnetallet for også i fremtiden at have den velfungerende skole, som vi har i dag.

Indflyvningszonen for de nye F-35 fly har allerede påvirket Hammelev Sogn, da flere vælger at flytte væk fra området i og omkring Ladegård syd for Hammelev by. Derudover har Hammelev Sogn ikke mulighed for at udvikle sig mod øst pga. motorvejen og erhvervsområdet.

Vi elsker at bo i Hammelev Sogn, og vi mener, at vi her kan give vores børn en tryg og sikker opvækst på en landsbyskole i en ganske fornuftig størrelse. Vi håber derfor, at I vil overveje placeringerne af disse enorme tekniske anlæg en ekstra gang, og at I vil have med i jeres overvejelser, hvilke konsekvenser jeres beslutning kan have for et velfungerende lokalsamfund som vores.

Med venlig hilsen

Maria S. Matthiesen og Janne K. Frederiksen.

+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.