Afgørelse om ikke-miljøvurdering af tillæg nr. 43 til spildevandsplan 2014-2020 Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 43 vedrører etablering af nyt regnvandsbassin forbindelse med separatkloakering af Over Jerstal.

Haderslev Kommune træffer afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering i forbindelse med tillæg nr. 43 til Spildevandsplan 2014-2020. Afgørelsen træffes i henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lbk. nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. Planen er yderligere omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 11c, men vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen for § 8, stk. 1, nr. 1, jævnfør § 8, stk. 2, og er derfor ikke miljøvurderet. Da tillægget kun omfatter et mindre område på lokalt plan og angiver mindre ændringer i den eksisterende spildevandsplan.


Titel
Type
Klagevejledning screenning for ikke-miljøvurdering .
PDF
Forslag til Tillæg nr. 43 til spildevandsplan 2014 - 2020
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 13.02.2020
Klagefrist: 13.03.2020