VVM-afgørelse - etablering af en ny boring til indvinding af grundvand til markvanding på adressen Landbomarken 6, 6510 GramHaderslev Kommune har den 30. januar 2020 meddelt afgørelse om, at etableringen af en markvandingsboring på matrikel 39 c Enderupskov Ejerlav, Gram, beliggende Landbomarken 6, 6510 Gram, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Markvandingsboring - Landbomarken 6
PDF
Bilag A - Landbomarken 6- Markvandingsboring
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 30.01.2020
Klagefrist: 27.02.2020