VVM-afgørelse - Etablering af en ny regnvandsledning i Omkørselsvejen, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 29. januar 2020 meddelt afgørelse om, at etableringen af en ny regnvandsledning på matriklerne 7000a og 1408 begge Sdr. Otting Ejerlav under Haderslev, beliggende Omkørselsvejen, 6100 Haderslev, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-afgørelse - regnvandsledning - Omkørselsvej
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - Regnvandsledning - Omkørselsvejen
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 29.01.2020
Klagefrist: 26.02.2020