VVM-afgørelse - Opførelse af en lagerhal til oplag af emner indenfor metalindustrien på Oksbølvej 93, 6500 Vojens

Haderslev Kommune har den 27. januar 2020 meddelt afgørelse om, at opførelsen af en lagerhal til oplag af emner inden for metalindustrien på matrikel 741, Hammelev Ejerlav, Hammelev, beliggende Oksbølvej 93. 6500 Vojens, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dk


Titel
Type
Oversigtkort 1-5000
PDF
Bilag - Kort 1-1000
PDF
Bilag A - Screeningsskema - Oksbølvej 93 - Lagerhal
PDF
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Lagerhal - Oksbølvej 93,6500 Vojens
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 28.01.2020
Klagefrist: 25.02.2020