Annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse for Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted

Haderslev Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbrugslovens § 16a stk. 1 (LBK nr 520 af 01/05/2019) for at kunne udvide kvægproduktion på ejendommen Store Selskærvej 4, 6560 Sommersted.
Der ansøges om at forlænge af den eksisterende kostald og udvide dyreholdet til ca. 500 køer med tilhørende opdræt. Endvidere opføres en plansilo øst for de eksisterende plansiloer.

Formålet med denne annoncering af modtagelsen af ansøgningen er at inddrage offentligheden på så tidligt et tidspunkt som muligt. Herved får alle mulighed for at komme med bemærkninger eller spørgsmål til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Det ansøgte er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet, inklusiv en miljøkonsekvensrapport, jævnfør husdyrbrugloven, bilag 1, pkt. D.

Alle og enhver kan anmode om at få tilsendt udkastet til miljøgodkendelse, når det foreligger. Hvis du ønsker at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, skal du oplyse sende en mail til landbrugssager@haderslev.dk og oplyse din e-mail adresse.

Alle og enhver, som berøres af afgørelsen, har ret til at kommentere udkast til afgørelse, samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen jf. § 55 stk. 2 nr. 6 i husdyrbrugloven.Titel
Type
Ansøgningsbilag - Situationsplan
PDF
Ansøgningsbilag - Miljøkonsekvensrapport
PDF
Ansøgningsbilag - ansøgningsskema - version 4
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 27.01.2020
Høringsfrist: 17.02.2020

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.